Izvještaj o Spring konferenciji Autoriteta za zaštitu ličnih podataka Evrope 27 – 28 april 2017, Limasol, Kipar

26.05.2017.

Od konferencije se očekuje da usvoji dvije Odluke, jednu o modernizaciji Konvencije 108, koja je i dalje pod raspravom, drugu o priznavanju pravila i procedura, koja treba da daju novu energiju Konferenciji.

Panel I Novi režimi zaštite ličnih podataka

Predsjedavajuća Radne grupe Član 28 istakla je da je Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti ujedinjujući pravni okvir, koji ima cilj, imeđu ostalog, da ojača prava građana. RG Član 29 izdala je jedan broj priručnika o Opštoj uredbi i planira da usvoji još neke do kraja godine, navodno o sertifikaciji, profilisanju, obavještenja o povredi ličnih podataka, saglasnost, transparentnot i transferi trećim zemljama.

Panel II Podizanje nivoa svijesti

Predsjedavajući, g. Busia, objasnio je da je cilj ovog panela da sagleda potrebu podizanja nivoa svijesti kao i načine i alate koje treba da koristimo za postizanje ovog cilja.

Panel III Transparentnost i odgovornostu u Cloud-u

Navedene su osnovne odredbe modernizovanog teksta Konvencije 108 i Opšte uredbe o zaštiti podataka koje se odnose na transparentnost i odgovornost.

Panel IV Pristup podacima Lokalno obrazovnih ustanova (LEA)/sveobuhvatni sistemi, kompatibilnost i prekogranični protok podataka

Pristup LEA-e (Local education agencies) podacima mora da bude praćen čvrstim mjerama zaštite. Statistika pokazuje da je sajber kriminal u porastu, te da Konvencija o sajber kriminalu obuhvata, između ostalog, rješavanje pitanja prekogranične saradnje.

Panel V Genomi i DNK baze podataka – izazovi za privatnost

Postoje mnogi rizici koji se odnose na trenutno stanje u kojem milioni ljudi volontiraju da sekvenciraju svoj DNK. Mnoge službe koje nude besplatno sekvenciranje ne ispunjavaju uslove za minimizaciju podataka i ostale principe zaštite podataka. Genomski podaci  stvaraju mnoga pravna, ekonomska, društvena i naučna potanja, kojim će ovaj panel pokušati da se pozabavi.

Panel VI Širenje vidika – Spring konferencija u novom režimu

Radna grupa postavljena je da preispita proceduru pravila akreditovanja na konferenciji, u skladu sa odlukom sa prošlogodišnje konferencije. Javljaju se dva pitanja: Da li nam je potrebnija formalnija struktura i koji su zadaci Spring konferencije?

Panel VII savjet Evrope – Povjerenik za zaštitu podata o ličnosti – Priručnik Agencije za osnovna prava o Zakonu o zaštiti ličnih podataka Evropske unije

Ovaj Priručnik je ključni instrument u podizanju nivoa svijesti, koji omogućava pravnim stručnjacima da steknu iskustvo u toj oblasti. Ažurirani Priručnik predstaviće reformu okvira zaštite ličnih podataka na EU nivou i nivou Savjeta Evrope; novo izdanje obuhvataće ključne presude Evropskog suda do kraja 2017. godine.

Završna diskusije i usvajanje Odluka sa konferencije

Predstavljen je nacrt Odluke za modernizaciju Konvencije 108, koji je sačinjen po inicijativi Autoriteta za zaštitu podataka Kipra. Odluke o modernizaciji Konvencije 108 i o Pravima i postupcima konferencije jednoglasno su usvojene.

Prezentacija sljedećeg domaćina konferencije

Povjerenik Albanije obavijestio je na plenarnoj da će se sljedeća konferencija održati u Albaniji.