Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama odobren status posmatrača u EDPB-u

22.11.2018.