Saopštenje za javnost

11.04.2019.

9. plenarna sjedinica Evropskog Odbora za zaštitu podataka - EDPB, Brisel 9. i 10. april 2019. godine

 

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, prisustvovao je devetoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka – EDPB, koja je održana u Briselu 9. i 10. aprila 2019. godine, u čijem radu naša Agencija ima svojstvo posmatrača. 

Tokom plenarnog sastanka, EDPB je usvojio smjernice o obimu i primjeni člana 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka kojim je propisano: "Obrada je zakonita samo ako je ispunjen i u mjeri u kojoj je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uslova; b- obrada je potrebna radi izvršenja ugovora u kojem je lice na koje se podaci odnose ugovorna strana ili radi preduzimanja mjera na zahtjev lica na koje se podaci odnose prije zaključenja ugovora". 

U smjernicama, Odbor je dao opšta zapažanja o načelima zaštite ličnih podataka i odnosu ovog člana sa drugim zakonskim osnovama za obradu ličnih podataka.

Navedeno službeno putovanje realizovano je uz finansijsku i organizacionu podršku kancelarije GIZ-a od strane koga su pokriveni troškovi avio prevoza, smještaja i taxi prevoza dok troškovi dnevnica za službeno putovanje djelimično pokriveni od strane ove organizacije a dijelom od strane Agencije.