Saopštenje za javnost, 14.06.2013

14.06.2013.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će postupiti po preporukama DRI datih u okviru Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu

 

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Državna revizorska institucija (DRI) je dala pozitivno mišljenje na tačnost Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za 2012. godinu.

 

Zbog utvrđenih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kao i konstatovanih nedostataka u evidentiranju imovine, nadležni Kolegijum je izrazio uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 12.06.2013

12.06.2013.

U cilju unapređenja zaštite prava potrošača u pogledu obrade ličnih podataka Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama uputila je Inicijative za izmjenu člana 37 Zakona o centralnoj banci kao i člana 2 stav 2 Uredbe Vlade Crne Gore o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo.

Predmetne inicijative su u prilogu Saopštenja.


Saopštenje za javnost, 12.06.2013

12.06.2013.

Uprava za nekretnine CG postupila po Zapisniku Agencije i otklonila nepravilnosti u pogledu obrade ličnih podataka imaoca prava na nepokretnosti na način što se na internet stranici www.uzn.me više ne prikazuju podaci koji se odnose na JMBG i adresu.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je izvršila inspekcijski nadzor kod Uprave za nekretnine Crne Gore koji je završen dana 25.02.2013.godine.

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru, između ostalog, ukazano je i na sljedeće:

„ Osnovni problem, vezano za objavljivanje ličnih podataka iz Registra korisnika podataka i imaoca prava na nepokretnosti se tiče obima podataka imaoca prava na nepokretnosti na intrnet stranici. Naime, internet pretragom po broju lista nepokretnosti, i broju parcele za stambene zgrade, osim vlasnika pojedinih stambenih jedinica može se vidjeti JMBG svakog vlasnika ponaosob, što u suštini može biti osnov za njegovu dalju zloupotrebu.

Opširnije...

Obavještenje

08.04.2013.

U vezi sa podnošenjem Žalbe na akt prvostepenog organa koji se odnosi na slobodan pristup informacijama, obavještavamo Vas da se uplata administrativne takse u iznosu od 5 EURA vrši na žiro račun Budžeta CG br.907-0000000083001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama. Žalba se podnosi prvostepenom organu u dva primjerka sa dokazom o uplati administrativne takse.

Postupak rješavanja po žalbi na prvostepeno rješenje je u nadležnosti Savjeta Agencije.


Saopštenje za javnost

30.01.2013.

U okviru kampanje obilježavanja 28. januara, Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je juče u gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici upriličila predavanje za učenike te škole na temu: „Zaštita ličnih podataka - privatnost na Internetu“. 

Predavanje su otvorili čelnici Agencije i to: Predsjednik Savjeta, g. Šefko Crnovršanin, član Savjeta g. Radenko Lacmanović i direktor Agencije, g. Bojan Obrenović kao i direktor gimnazije, g. Radiša Šćekić. Predavači su bili zaposleni u Agenciji – savjetnice, Mirjana Perišić, Ljiljana Brajović i Biljana Božić.

Posebna pažnja je posvećena upoznavanju djece sa zaštitom ličnih podataka na društvenim mrežama, mogućnostima zloupotrebe i mehanizmima zaštite privatnosti. U okviru prezentacije prikazani su i kratki video zapisi sa tematikom zaštite privatnosti. Uz to, prisutni đaci su ispunili upitnik o tome u kojoj mjeri su upoznati sa zaštitom ličnih podataka.

Ovim putem, Agencija nastavlja svoju kampanju podizanja nivoa svijesti o značaju zaštite podataka o ličnosti koja je ovog puta bila usmjerena na djecu srednjoškolskog uzrasta. Takođe, na ovaj način Agencija izražava otvorenost za saradnju sa svim subjektima u društvu.