Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.


Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo Ruzdi Jashari- glavni državni nadzornik i Ramadan Qehaja- državni nadzornik, 22.11.2011.godine posjetili su crnogorsku Agenciju za zaštitu ličnih podataka. Goste su primili predsjednik Savjeta-Šefko Crnovršanin, direktor Agencije- Bojan Obrenović, kontrolor- Muhamed Gjokaj i savjetnica- Mirjana Perišić.

Opširnije...

Izvještaj sa seminara

14.12.2012.

U okviru Tvining Projekta „ Sprovđenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori “ u periodu od 15.-17.novembra 2011.godine u Upravi policije u Podgorici održana je obuka za policijske službenike.

Eksperti iz Austrije, g. Marouschek Paul i g. André Peter održali su obuke u cilju sprovođenja prakse zaštite ličnih podataka u policijskim poslovima. Ovaj vid obuke prošlo je dvadesetak zaposlenih koji rade na odgovarajućim poslovima i koji su odgovorni za donošenje odluka o obradi ličnih podataka u okviru obavljanja svojih dužnosti.

Opširnije...

Odgovor Telenor-a d.o.o.

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.


Izvještaj sa sastanaka (Osiguravajuća društva, Telekomunikacije i Energetika)

14.12.2012.

Jedan od ciljeva Tvining projekta koji se realizuje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka je analiza i mogućnost unaprjeđenja aktivnosti obrade podataka u privatnom sektoru. 

S tim u vezi, 25., 26., i 27.10.2011.godine u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite podataka iz Austrije, Slovenije i Njemačke angažovanih u okviru Tvining projekta u prostorijama Agencije održani su sastanci sa predstavnicima osiguravajućih društava, telekomunikacija i energetike.

Opširnije...