Stav Savjeta Agencije u vezi sa opsegom video nadzora koji prilikom snimanja zahvata dio javne površine

26.11.2018.

 

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) članovima 35 do 40a ZZPL-a propisani su uslovi za vršenje video nadzora uključujući i uslove za vršenje video nadzora javnih površina u koje spadaju zelene površine, ulični trotoari i.t.d. 

Budući da ZZPL-om nije preciziran opseg javne površine koju može zahvatati kamera posredstvom koje se vrši video nadzor određenog objekta odnosno ulaza/izlaza u objekat Savjet Agencije je, na sjednici održanoj 23.11.2018.godine donio Zaključak da je sasvim dovoljno da ospeg video nadzora ne prelazi više od 0,8m širine javne površine čime bi se ostavila mogućnost licima da koriste javnu površinu a da pri tom ne budu snimani ili da izbjegnu da se nad njima vrši video nadzor posredstvom kamera.

S toga, Savjet smatra da video nadzor ne smije obuhvatati širinu javne površine iznad 0,8 m i pri tom je potrebno istaći, na vidnom mjestu, obavještenje da je dio javne površine  u navedenom obuhvatu pod video nadzorom kao i kontakt podatke odnosno zvanje i broj telefona lica koje vrši video nadzor.

Opširnije...

Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama odobren status posmatrača u EDPB-u

22.11.2018.

Evropski odbor za zaštitu podataka  (European Data Protection Board- EDPB) kao nezavisno tijelo koje čine rukovodioci po jednog nadzornog organa iz svake članice EU i Evropski supervisor za zaštitu podataka ili njihovi predstavnici a čiji je zadatak da obezbjeđuje dosljednu primjenu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (GDPR) na plenarnoj sjednici održanoj 16.novembra 2018.godine odlučio je da pozitivno odgovori na zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama CG od 10.07.2018.godine i istoj dodijeli status posmatrača.

 

Ističemo zadovoljstvo što će crnogorska Agencija imati priliku da prisustvuje i direktno prati rad podgrupa i plenarne sastanke na kojima će biti razmatrana bitna pitanja i donošene značajne odluke.

 

Smatramo veoma važnim što Agencija ,kao zvanični autoritet za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori, ima status posmatrača u okviru EDPB-a kako bi pratili mišljenja, smjernice i preporuke ovog tijela što će se pozitivno reflektovati na naš budući rad i praćenje najbolje evropske prakse i dati doprinos putu u članstvo u EU.

 

Pred Crnom Gorom, Ministarstvom unutrašnjih poslova koje je predlagač i  Agencijom kao nadzornim tijelom čiji predstavnici su članovi Radne grupe  je zadatak usklađivanja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa GDPR-om. U tom smislu će nam od posebnog značaja biti smjernice, preporuke i mišljenja ovog tijela.

 

SAVJET AGENCIJE:

 

Predsjednik, Muhamed Gjokaj

 

 

Opširnije...

Stav Savjeta Agencije o snimanju saobraćajnih policajaca prilikom vršenja kontrole

02.11.2018.

 

Dana 17. 10. 2018. godine na e-mail adresu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama ste dostavili Upit br.06-29-10079-1/18 kojim tražite odgovor na pitanje da li vozači i saputnici  imaju pravo da prilikom kontrole saobraćajne policije mobilnim telefonom ili drugim uređajem bilježe audio/video sadržaj same kontrole s obzirom da se radi o snimanju službenog lica koje vrši službenu radnju. Dalje navodite da se u novinskim člancima posljednjih dana moglo pročitati kako je određena osoba kreirala video zapis/fotografije u toku saobraćajne kontrole od strane policije, "što je strogo zabranjeno" ali se ne navodi kojim zakonom ili propisom. Takođe ističete da ste predmetni Upit prethodno proslijedili na adresu Uprave policije ali da ste upućeni da se obratite ovoj Agenciji.

 

Imajući u vidu naprijed navedeno, obavještavamo Vas o sljedećem: 

Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti  ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017) video nadzor je propisan kao poseban vid obrade ličnih podataka. U članu 35 ovog zakona propisuje se način uvođenja video nadzora u javnom sektoru, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika. Međutim, pitanje audio/vizuelnog snimanja službenog lica prilikom vršenja službene radnje od strane vozača ili saputnika nije uređeno istim. 

 

Vodeći računa o pravu na zaštitu ličnih podataka i pravu javnosti da zna, Savjet Agencije je stanovišta da prednost u konkretnom slučaju treba dati pravu javnosti da zna s obzirom da se radi o službenom licu koje obavlja službenu radnju. Dakle, ukoliko se ne radi o situacijama u kojima je snimanje službenog lica zakonski zabranjeno i ukoliko se snimanje vrši na način da se istim ne ometa tj. ne sprječava službeno lice u vršenju službene radnje, smatramo da ne postoje smetnje da isto bude snimano na javnom mjestu. Ovo iz razloga što se snimanjem službenog lica  prilikom obavljanja službene radnje na javnom prostoru ne može povrijediti privatnost tog lica jer je isto na radnom zadatku i vrši javna ovlašćenja. Međutim, službeno lice se ne može snimati u službenim prostorijama jer je način vršenja video nadzora u službenom prostoru uređen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju javnog objavljivanja snimljenog materijala ova Agencija nema ovlašćenje da sprovodi postupak nadzora već lice koje se nalazi na snimku, a koje smatra da mu je povrijeđeno pravo na zaštitu ličnih podataka, može pokrenuti sudski postupak.  

 

Cijeneći da se u javnosti posljednjih godina pojavljuje sve veći broj snimaka ovakve vrste nastalih upotrebom sredstava savremene tehnologije koja su svima dostupna, smatramo da se na ovaj način podstiču javni službenici da prilikom vršenja javnih ovlašćenja savjesno postupaju i afirmiše njihova odgovornost.

 

                        

                                                                                                                                       SAVJET AGENCIJE:

    

                                                                                                                                       Predsjednik, Muhamed Gjokaj

 

Opširnije...

Potpisan Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore

16.10.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Laci%2C%20Igalo.jpg

Memorandum o saradnji između Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Saveza slijepih Crne Gore potpisan je u nedjelju, 14. oktobra 2018. godine, u hotelu „Vojvodina“ u Igalu. Potpisivanje je upriličeno povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana bijelog štapa, najprepoznatljivijeg znaka slijepog čovjeka. U ime Agencije, Memorandum je potpisao član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović, a ispred Saveza slijepih Crne Gore, Izvršni direktor Goran Macanović. 

Opširnije...

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA PRIVREDNA KOMORA CG

10.10.2018.

/docs/naslovna/2018/Saop%C5%A1tenja/Privredna%20komora%20CG%2C%20oktobar%202018/g_2.png

TEMA:Zaštita ličnih podataka-Obaveze privrednih subjekata

 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u srijedu 10. oktobra 2018. godine, organizovala je predavanje u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Zaštita ličnih podataka - Obaveze privrednih subjekata na kojem su govorile Mirjana Volkov, rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore i Branka Bešović, pravna savjetnica u Odsjeku.

Cijeneći važnost adekvatne primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnim akcentom na obaveze crnogorskih privrednih subjekata, pogotovu imajući u vidu da je dio subjekata koji obrađuju podatke građana EU već u obavezi da primjenjuje Opštu Uredbe o zaštiti ličnih podataka-GDPR (finansijski, telekomunikacioni, bankarski, osiguravajući sektor i drugi), organizovano je predavanje u cilju edukacije predstavnika privrednih subjekata.

Opširnije...