Nadležnost Agencije

Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

U nadležnosti Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti.

Agencija:

• vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom;

• rješava po zahtjevima za zaštitu prava;

• daje mišljenja u vezi primjene ovog zakona;

• daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka;

• daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog zakona;

• prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera;

• daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka;

• daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica;

• sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama;

• sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; 

• daje predlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i 

• obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. (čl. 50 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9)