Savjet Agencije

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje Skupština Crne Gore, na prijedlog nadležnog radnog tijela.

Savjet Agencije:

1) donosi pravila Agencije;

2) donosi statut i akt o sistematizaciji, uz saglasnost radnog tijela iz člana 52 stav 2 ovog zakona, kao i druge akte Agencije;

3) priprema godišnji i posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka;

4) utvrñuje godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Agencije;

5) utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa;

6) donosi odluke po prigovoru iz člana 68 stav 3 ovog zakona;

6a) odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

 Pravila iz stava 1 tačka 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 Savjet Agencije odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su od strane Skupštine Crne Gore 27. decembra 2014. godine. Za predsjednika Savjeta imenovan je Muhamed Gjokaj, dipl. pravnik, a za članove Savjeta Aleksa Ivanović, dipl. pravnik i Radenko Lacmanović, dipl pravnik.

 

Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije

Rođen je 30. 07. 1973. godine, u Podgorici, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002 godine.

Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. Godine.  Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Iskustvo:  Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine  na radno mjesto kontrolor, a  od 29.05 2014.  godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005 do 01.10. 2007. godine, kao i od 1.03. 2009. godine, pa do zaposljenja u Agenciji,  angažovan  kao novinar saradnik u nedeljnom listu  ,,Koha javore” koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje  albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10. 2007 do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,,Centar za demokratiju i ljudska prava” koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina”-  „Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”.

U preiodu od 2001 do 2002 godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je i otac troje djece.