Izvještaj sa službenog puta Bled Slovenia

02.06.2017.

Visoki predstavnici nacionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Slovenije sastali su se 14. – 15. maja 2017. godine u Bledu na prvom sastanku Initiative 2017. Inicijativa prati primjer sličan neformalnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka nordijskih država koje takođe dijele istorijsku, kulturnu i pravnu pozadinu i koje usko sarađuju i dijele iskustva.

Visoki predstavnici autoriteta za zaštitu podataka potpisali su Deklaraciju o međusobnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka u Inicijativi 2017 ugovarajući redovne godišnje sastanke inicijative i aktivnu razmjenu stručnih mišljenja, iskustava i najboljih praksi sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova sa kojima se srećemo u zaštiti ličnih podataka.

Cilj Iniciative 2017 jeste da združe napore svih nadzornih organa iz regiona, s obzirom na to da se ovi autoriteti sreću sa sličnim izazovima i tehničkim pitanjima. Brojne kompanije i organizacije u javnom sektoru u regionu razmjenjuju i prenose lične podatke van granica, samim tim usklađuju tumačenje standarda za zaštitu podataka i garantuju efikasnu zaštitu ličnih podataka, što je i važna ekonomska korist za sve države učesnice. Zajednički je dogovor među učesnicima da će inicijativa u ovoj oblasti ljudskih prava kao model najbolje prakse u velikoj mjeri koristiti radu svih autoriteta koji učestvuju, imajući u vidu zajednički ekonomski i istorijski okvir, i doprinijeti dobrim odnosima i međusobnoj saradnji svih država u regionu.

Članice inicijative složile su se da je bliska međusobna saradnja između različitih nacionalnih autoriteta za zaštitu podatka preduslov za efikasnu zaštitu ličnih podataka u modernom društvu. Učesnici su prepoznali brojne zajedničke izazove sa kojima se susreću, među njima efikasnu implementaciju novih evropskih standarda za zaštitu podataka, zaštitu podataka u telekomunikacijama i efikasan nadzor u sektoru za implementaciju zakona. Učesnici su se usaglasili da bi jedan od načina za saradnju u budućnosti bio sprovođenje regionalne zaštite podataka sa ciljem utvrđivanja najboljih praksi i primjene standarda visoke zaštite podataka u odabranim sektorima u svim državama članicama.

Sastanku su, u ime Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije g. Muhamed Gjokaj i direktor Agencije g. Čedomir Mitrović. Deklaraciju o međusobnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka potpisao je predsjednik Savjeta, g. Muhamed Gjokaj.