Savjet Agencije

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje Skupština Crne Gore, na prijedlog nadležnog radnog tijela.

Savjet Agencije:

1) donosi pravila Agencije;

2) donosi statut i akt o sistematizaciji, uz saglasnost radnog tijela iz člana 52 stav 2 ovog zakona, kao i druge akte Agencije;

3) priprema godišnji i posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka;

4) utvrñuje godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Agencije;

5) utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa;

6) donosi odluke po prigovoru iz člana 68 stav 3 ovog zakona;

6a) odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

 Pravila iz stava 1 tačka 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 Savjet Agencije odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su od strane Skupštine Crne Gore 27. decembra 2014. godine. Za predsjednika Savjeta imenovan je Muhamed Gjokaj, dipl. pravnik, a za članove Savjeta Aleksa Ivanović, dipl. pravnik i Radenko Lacmanović, dipl pravnik.

 

Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije

Rođen je 30. 07. 1973. godine, u Podgorici, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002 godine.

Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. Godine.  Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Iskustvo:  Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine  na radno mjesto kontrolor, a  od 29.05 2014.  godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005 do 01.10. 2007. godine, kao i od 1.03. 2009. godine, pa do zaposljenja u Agenciji,  angažovan  kao novinar saradnik u nedeljnom listu  ,,Koha javore” koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje  albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10. 2007 do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,,Centar za demokratiju i ljudska prava” koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina”-  „Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”.

U preiodu od 2001 do 2002 godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je i otac troje djece.


Nadležnost Agencije

Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

U nadležnosti Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti.

Agencija:

• vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom;

• rješava po zahtjevima za zaštitu prava;

• daje mišljenja u vezi primjene ovog zakona;

• daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka;

• daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog zakona;

• prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera;

• daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka;

• daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica;

• sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama;

• sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; 

• daje predlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i 

• obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. (čl. 50 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9)


Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta Agencije po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Nadležnosti direktora su sljedeće:

• zastupa i predstavlja Agenciju,

• organizuje i vodi Agenciju,

• izvršava odluke Savjeta Agencije,

• predlaže Savjetu Agencije planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Agencije.(čl.58 i 59 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9).


Šema organizacionih jedinica

šema organizacionih jedinica


Istorijat

Agencija za zaštitu ličnih podataka formirana je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( « Sl.list CG» br.79/08 i 70/09) kao nadzorni organ. Agencija je u vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna i nezavisna. Organi Agencije su Savjet i direktor.

Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 10. decembra 2009.godine, izabrala je Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije. 

Direktor Agencije je imenovan u aprilu a sa radom je započeo 04.maja 2010.godine. 

Kada je u pitanju stvaranje organizacionih uslova za rad Agencije, na prijedlog Savjeta, na sjednici Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore, usvojen je Statut Agencije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članom 15 Statuta, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka je donio niz podzakonskih akata kojima se uređuje rad Agencije i to:

• Pravila o radu; 

• Pravilnik o zaradama, naknada zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji;

• Pravilnik o naknadi povećanih troškova zaposlenih;

• Pravila o ponašanju zaposlenih; 

• Etički kodeks; 

• Pravilnik o službenoj legitimaciji; 

• Pravilnik o korišćenju službenih automobila i troškovima goriva; 

• Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja;

• Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju; 

• Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije sistematizovana su 22 radna mjesta u okviru kojih nijesu uključena radna mjesta predsjednika i dva člana Savjeta.