Istorijat

Agencija za zaštitu ličnih podataka formirana je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( « Sl.list CG» br.79/08 i 70/09) kao nadzorni organ. Agencija je u vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna i nezavisna. Organi Agencije su Savjet i direktor.

Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 10. decembra 2009.godine, izabrala je Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije. 

Direktor Agencije je imenovan u aprilu a sa radom je započeo 04.maja 2010.godine. 

Kada je u pitanju stvaranje organizacionih uslova za rad Agencije, na prijedlog Savjeta, na sjednici Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore, usvojen je Statut Agencije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članom 15 Statuta, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka je donio niz podzakonskih akata kojima se uređuje rad Agencije i to:

• Pravila o radu; 

• Pravilnik o zaradama, naknada zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji;

• Pravilnik o naknadi povećanih troškova zaposlenih;

• Pravila o ponašanju zaposlenih; 

• Etički kodeks; 

• Pravilnik o službenoj legitimaciji; 

• Pravilnik o korišćenju službenih automobila i troškovima goriva; 

• Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja;

• Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju; 

• Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije sistematizovana su 22 radna mjesta u okviru kojih nijesu uključena radna mjesta predsjednika i dva člana Savjeta.