8. plenarna sjedinica Evropskog Odbora za zaštitu podataka- EDPB Brisel 12 i 13 mart 2019.godine

15.03.2019.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović- član Savjeta i Mirjana Volkov- rukovodilac odsjeka za predmete i prigovore su 12 i 13 marta 2019.godine, u svojstvu posmatrača, prisustvovali osmoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka- EDPB koja je održana u Briselu. Sjednicu je vodila Andrea Jelinek-predsjednica EDPB-a a na istoj je usvojena izjava o izborima u smislu korišćenja ličnih podataka u izbornim kampanjama širom Evrope a što može predstavljati rizik za povredu prava.

EDPB je takođe usvojio izjavu kojom poziva zakonodavce EU da pojačaju napore u smjeru usvajanja Uredbe o e-privatnosti, koja je ključna za zaokruživanje okvira EU-a za zaštitu podataka i povjerljivosti elektronskih komunikacija. Po zahtjevu Španije i Islanda usvojena su dva mišljenja o listama procjene uticaja na zaštitu ličnih podataka (DPIA). Nacionalno tijelo za zaštitu ličnih podataka treba da utvrdi listu procedura za procjenu uticaja na zaštitu ličnih podataka koju će rukovaoci morati da sagledaju prije nego otpočnu obradu. Ovo tijelo je dosada utvrdilo ukupno 30 mišljenja koja predstavljaju dobre smjernice za adekvatnu primjenu GDPR-a.

 

Prisustvo plenarnoj sjednici u svojstvu posmatrača omogućeno je uz finansijsku i organizacionu podršku kancelarije GIZ-a u Podgorici.