47. sastanak savjetodavnog Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka-Konvencija 108, Pariz, 20., 21. i 22. marta 2019.godine

29.03.2019.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović- član Savjeta i Mirjana Volkov- rukovodilac odsjeka za predmete i prigovore su 20, 21 i 22 marta 2019.godine, prisustvovali 47 sastanku savjetodavnog Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinca u vezi sa automatskom obradom ličnih podataka-Konvencija 108 koji je održan u Parizu.

Sastanku su, pored crnogorskih predstavnika, prisustvovali i predstavnici Velike Britanije, Njemačke, Poljske, Senegala, Meksika, Srbije, Luksemburga, Gruzije, Moldavije, Maroka, Litvanije, Slovačke, Portugala, Francuske, Italije, Španije i Švajcarske kao i drugih tijela koja prate rad ovog Komiteta.

Na trodnevnom sastanku su održane prezentacije koje su se odnosile na programe-algoritme za prepoznavanje lica i identifikaciju osobe- face recognition (pola, godina, trenutnog raspoloženja, identiteta...) pri čemu je dat osvrt na tehnički i pravni aspekt;  Zaštita ličnih podataka djece u edukativnom sektoru u okviru koje su predstavljeni modaliteti i obim obrade ličnih podataka u sistemu školstva i obrazovanja i kako pomoći djeci da razumiju pravo na zaštitu ličnih podataka kao i prezentacija Prava djeteta na privatnost i zaštitu ličnih podataka u digitalnom dobu kroz koju je dat osvrt na dokumente koji regulišu ovu oblast uključujući i GDPR, ko sve obrađuje podatke o djeci i kako se čuvaju. Dio prezentacije je posvećen pregledu minimalnih starosnih granica za obradu podataka djece na internetu s obzirom da GDPR ostavlja mogućnost državama da odrede starosne granice koje će se smatrati adekvatnim za saglasnost djeteta. Ova prezentacija čije su autorke Ingrida Milkaite i Eva Lievenje je rezultat istraživanja i dobitnik prve nagrade Stefano Rodota Award.

Nakon svih prezentacija vođena je sadržajna diskusija u okviru koje su prezenteri davali odgovore na pitanju u vezi sa temom prezentacije.

Takođe, dat je i osvrt na tok potpisivanja Konvencije 108+ i predočene buduće aktivnosti ovog tijela.