Saopštenje, 30.04.2014

30.04.2014.

U zvaničnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama boravila delegacija Vlade Republike Kosovo

U zvaničnoj posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama juče je boravila delegacija Vlade Republike Kosovo. Delegaciju je predvodio g-din Ismet Cakići, koordinator kancelarije za javne komunikacije u kabinetu Premijera, Škeljzen Ibrahimi, direktor administracije i Arianit Bitići, direktor kancelarije za javne komunikacije.

Delegaciju Republike Kosova su primili g-din Šefko Crnovršanin, predsjednik Savjeta Agencije, g-din Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije, g-din Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije i g-din Nenad Durković, šef Odsjeka za registar i informacioni sistem.

U toplom i srdačnom razgovoru, domaćini su goste upoznali sa pravnim i institucionalnim okvirom u Crnoj Gori kada je u pitanju slobodan pristup informacijama, naglasivši ulogu i nadležnosti Agencije definisane novim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Gosti su, zahvalivši na pruženim informacijama, uputili poziv Agenciji za učešće na regionalnoj konferenciji o slobodnom pristupu informacijama, čije je održavanje planirano za jun ove godine. Pored prihvatanja poziva za ovu konferenciju, dogovorena je i bliža saradnja dvije institucije kroz mogućnost potpisivanja Memoranduma o saradnji, a čiji sadržaj će biti dogovoren u narednom periodu.


Saopštenje za javnost, 30.04.2014

30.04.2014.

U okviru sprovođenja TAIEX programa održana obuka na temu: “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”

 

U posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 29.04.2014. godine boravila je ekspertska misija koju su činili Aleksander Kašumov iz Bugarske i Kristina Kotnik-Suman iz Slovenije. Posjeta je organizovana u okviru sprovođenja TAIEX programa, koji obuhvata obuke zaposlenih u Agenciji i organima državne uprave, a tema razgovora je bila “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 11.04.2014

11.04.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja Republike Makedonije

 

U organizaciji Direktorata za zaštitu ličnih podataka Makedonije (DPDP), 2. i 3. aprila 2014. godine, u Skoplju,  održana je 16. Konferencija organa za zaštitu podataka iz Centralne i Istočne Evrope. U radu Konferencije, osim domaćina, učestvovali su predstavnici Gruzije, Albanije, Slovačke, Slovenije, Poljske, Bugarske, Češke, Srbije, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Moldavije i Crne Gore, kao i predstavnik Savjeta Evropske Unije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 14.06.2013

14.06.2013.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će postupiti po preporukama DRI datih u okviru Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu

 

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Državna revizorska institucija (DRI) je dala pozitivno mišljenje na tačnost Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za 2012. godinu.

 

Zbog utvrđenih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kao i konstatovanih nedostataka u evidentiranju imovine, nadležni Kolegijum je izrazio uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 12.06.2013

12.06.2013.

U cilju unapređenja zaštite prava potrošača u pogledu obrade ličnih podataka Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama uputila je Inicijative za izmjenu člana 37 Zakona o centralnoj banci kao i člana 2 stav 2 Uredbe Vlade Crne Gore o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo.

Predmetne inicijative su u prilogu Saopštenja.