Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Dnevnih novina „Dan“, NVO „MANS“ i Dnevnog lista „POBJEDA“ zbog kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U Dnevnim novinama „DAN“ od srijede 19. septembra 2012.godine na str. 2 - 4, pod naslovom: Mans otkrio teške zloupotrebe u biračkom spisku uoči izbora 14.oktobra „ Na dva mjesta glasa 290 birača“ , objavljen je spisak „duplih glasača“ koji sadrži podatke kao što su: opština, JMBG, prezime, ime i adresa lica. Svi podaci za 290 lica su objavljeni u cjelosti čime je prekršeno više odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Na internet stranici www.dan.co.me u sklopu istoimenog teksta objavljeni su navedeni lični podaci nekoliko osoba. 

Takođe, uvidom u sajt www.mans.co.me je utvrđeno da su na istom u okviru Saopštenja za javnost „Neažurni birački spiskovi“ od 19.09.2012.godine pod naslovima: „Spisak lica bez matičnog broja“, „Duplikati u biračkom spisku“, „Spisak lica sa imenom i adresom a različiti matični broj“ objavljeni podaci birača: opština, JMBG, prezime, ime i adresa lica. 

Agencija za zaštitu ličnih podataka je uputila Reagovanje Dnevnim novinama „Dan“ i NVO „Mans“ kojim je zatraženo uklanjanje podataka sa sajta u cilju sprečavanja zloupotrebe istih.

U skladu sa nadležnostima, Agencija će izvršiti nadzor kojim će utvrditi na koji način se obrađuju (koriste, ažuriraju i da li su tačni i potpuni) lični podaci u Centralnom biračkom spisku. 

Dnevni list „Pobjeda“ je 24.avgusta 2012.godine objavio Reagovanje na tvrdnje Janka Vučinića na tekst „ Ko je nesoj?“ i pri tom javno plasirao skeniranu Zdravstvenu knjižicu obveznika-regruta,vojnika (mornara) , pitomca ŠRO i vojnog obveznika izdatu od strane Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu-Sanitetska uprava ( Obrazac SnSl-6 ), koja spada u posebnu kategoriju ličnih podataka i na taj način grubo prekršio član 13 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim putem apelujemo na medije, političke partije i druge subjekte da u vrijeme predizborne kampanje vode računa o zaštiti ličnih podataka birača te da , shodno članu 2 stav 1 Zakona, lične podatke obrađuju na pošten i zakonit način.


Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i NVO „ Institut Alternativa “ su dana 7.septembra 2012.godine zaključili Memorandum o budućoj saradnji. 

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO Instituta alternativa u zajedničkom cilju podizanja nivoa svijesti o značaju prava na zaštitu ličnih podataka. 

Strane potpisnice ovog Memoranduma će obezbjediti redovno i blagovremeno informisanje u vezi sa aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko zajednički ocijene potrebu, organizovaće okrugle stolove i druge skupove usmjerene ka promovisanju prava na zaštitu podataka o ličnosti. 

Potpisnice ovog Memoranduma će sarađivati na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata od zajedničnog interesa.


Obraćanje predsjednika savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka Odboru za ljudska prava i slobode

14.12.2012.

Poštovani predsjedniče Odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo,

Agencija za zaštitu ličnih podataka u skladu sa članom 62 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti podnosi Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka za 2011. godinu.

Takođe, polazeći od Zaključka Skupštine Crne Gore Agencija je, u skladu sa članom 62 stav 2 Zakona podnijela i Posebni Izvještaj sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period 01. januar - 01. jul 2011. godine. U cilju sticanja potpung uvida u rad Agencije za 2011. godinu informacije i podaci sadržani u njemu su sastavni dio drugog redovnog Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka.

Opširnije...

Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović i programski direktor NVO „ Inicijativa mladih za ljudska prava “ Boris Raonić su dana 11. maja 2012.godine potpisali Memorandum o budućoj saradnji. 

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO sektora koja će ubuduće biti unaprijeđena kroz razmenjivanje informacija iz domena rada oba subjekta, posebno onih koje se tiču ugrožavanja prava na privatnost.

Opširnije...

Predmet: Predlog za izmjenu zakonika o krivičnom postupku

14.12.2012.

Poštovani gospodine Markoviću,

Ovim dopisom želimo da Vam predočimo naše razloge zbog kojih smatramo da treba pristupiti izmjeni ZKP-a.

Crnogorski državni organi u borbi protiv organozovanog kriminala i korupcije koriste sredstva koja im pruža Zakonik o krivičnom postupku. Ovim sredstvima se zadire u Ustavom garantovanu privatnost građana.

Pitanje ograničenja privatnosti u elektronskim komunikacijama, osim ustavnih garancija i međunarodnih dokumenata, rješava i Zakonik o krivičnom postupku. U poglavlju 9. ZKP-a definisane su mjere tajnog nadzora. Ovdje se nećemo baviti mjerama tajnog nadzora, jer smatramo da pravilna primjena ne dovodi u pitanje garancije iz prava privatnosti.

Opširnije...