background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za medije

14.12.2012.

direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka,Bojana Obrenovića, povodom prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnešenog od strane člana Savjeta, Alekse Ivanovića , razmatranog na sjednici Savjeta Agencije održanoj 18. januara 2012.godine.

Kao što je istaknuto u sopštenju Savjeta Agencije, na danas održanoj sjednici Savjeta odbačen je prijedlog člana Savjeta Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Agencije, Bojana Obrenovića. 

Učestalo iznošenje neutemeljenih optužbi, doživjelo je neslavan epilog zato što je produkt ličnog animoziteta iskazanog prema meni od člana Savjeta Alekse Ivanovića.

 Pokušaj moje diskreditacije i kompromitacije u javnosti, kao i izgaranje na realizaciji neostvarenog sna o razrješenju direktora, doživjelo je krah. Najnovija tvrdnja Ivanovića od 13.januara 2012 godine, da od sjednice Savjeta Agencije na kojoj će se Savjet izjasniti o njegovoj inicijativi ne očekuje ništa, najbolja je potvrda da ni sam podnosilac nije vjerovao u utemeljenost svoje inicijative.Što se tiče komentara na navode iznijete u prijedlogu, ističem da se najbolji odgovor na navedene tvrdnje nalazi u članu 59. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti gdje se navodi, da direktor Agencije zastupa i predstavlja, organizuje vodi Agenciju i dr. Na ovaj čin odlučio sam se, prije svega, zbog obaveze i odgovornosti prema crnogorskoj javnosti. Samo iz tog razloga dajem kratak osvrt na optužbe kojima je javnost obmanjivanja duži vremenski period. Smatram da Ivanovićevi navodi imaju karakter čaršijskih priča i naklapanja.

Po pitanju zapošljavanja pripravnika, nadzorom inspektora rada utvrđeno je da je postupak zapošljavanja, sproveden u skladu sa zakonskom procedurom. Isto važi i za postupak prijema u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine, savjetnika u Agenciji. Zaista brine zaboravnost člana Savjeta, usljed činjenice da je i sam bio upoznat sa cijelim postupkom prijema savjetnika i pripravnika. 

Naravno da sam u skladu sa svojim ovlašćenjima zatražio od Ministarstva finansija saglasnost za postupak oglašavanja radnog mjesta pomoćnika direktora Agencije, imajući u vidu da je radno mjesto planirano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, koji je na prijedlog Savjeta Agencije usvojio Administrativni odbor crnogorskog Parlamenta. Imajući u vidu da je Agencija u dotadašnjem periodu popunila najstručnija radna mjesta, smatrao sam popunjavanje tog radnog mjesta prioritetnim. 

U odnosu na paušalne tvrdnje iznijete u dopisu ističem da sam povodom održavanja sjednice Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, u dva navrata na zahtjev predsjednika komisije, dostavio izvještaj o ishodu izvršenih postupaka nadzora o zakonitosti korišćenja baza podataka provajdera telekomunikacionih usluga od strane Uprave policije

Ubijeđen sam da član Savjeta ni do današnjeg dana nije znao šta je tražio kada je na jednoj sjednici Savjeta, adresirao direktoru propuste u nadzoru kod Uprave policije. Ovom prilikom moram istaći da ukoliko postoji bilo kakva odgovornost u vezi eventualnih propusta, adresirati odgovornost direktora je najlakše ali da li je možda ukoliko postoji krivica više krivaca, zašto bi krivica direktora bila veća od krivice kontrolora ili člana Savjeta imajući u vidu da je u predmetni nadzor na dnevnom planu bio uključen i autor teksta. 

Član Savjeta Agencije u N.D. “Vijesti“ od 13. januara 2012. godine navodi da mu je direktor odgovarajući na njegove optužbe uputio insinuacije objašnjavajući nepravilnosti u njegovom radu. Tvrdim da je po ovom pitanju u pravu i potpuno sam saglasan sa Ivanovićem, kada tvrdi da nema nepravilnosti u njegovom radu jer u periodu od mog dolaska u Agenciju, tačnije od maja 2010.godine, nijesam primijeto da je, osim prisustva sjednicama Savjeta, brojnim medijskim nastupima i odlaska u Brisel u svojstvu posmatrača, išta drugo i radio. Istini za volju, bilo je tu nekih pokušaja da bude od koristi Agenciji, kada je od Savjeta dobio zaduženje da pribavi i formira spisak nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima a kojima će od strane Agencije biti upućen poziv za sastanak, za što mu je trabalo nekoliko mjeseci. 

Više puta su od strane Ivanovića iznijete demagoške izjave o principu konkurentnosti kod zapošljavanja u Agenciji, uz isticanje da svi građani ,odnosno kandidati, moraju da imaju jednak tretman u ostvarivanju svojih prava pred Agencijom. Da nije licemjerno djelovalo bi bajkovito. Kažem licemjerno iz razloga što je upravo autor ovih divno složenih riječi u Agenciju zaposlio svog favorita, pri tom zapostavljajući sve principe na koje se poziva. 

Naime, član Savjeta Agencije, Aleksa Ivanović, u mnogobrojnim nastupima u medijima, duži vremenski period koristi Agenciju kao poligon u funkciji lične promocije, pri tom je poistovjećujući sa samim sobom. Ovakvo ponašanje je u suprotnosti sa Statutom Agencije (član 13), imajući u vidu da predsjednik Savjeta ili lice koje on ovlasti, putem medija obavještava javnost o radu Savjeta. Uvjeren sam da će Savjet Agencije naći način da se prekine sa takvom praksom, da se Ivanović po već ko zna koji put pojavi na naslovnoj strani sa spektakularnim izjavama o navodnoj krivici direktora Agencije. Zabavljanje crnogorske javnosti ovakvim navodima odavno su glavna preokupacija Ivanovića. Već sjutra, zatražiću od Savjeta Agencije da na bazi argumenata koji su im ranije dostavljeni, a koji se tiču komentarisanja predmetnih tema u medijima na način koji ne predstavlja zvaničan stav Savjeta, u konačnom zauzmu stav kako se takve stvari ne bi dešavale ubuduće jer stavljaju u drugi plan uspješan rad Agencije. Svakako, smatram neophodnim da se putem medija informiše javnost o radu Agencije ali da te informacije treba da budu zvaničan stav a ne pojedinačna mišljenja. Ukoliko neko ima izdvojeno mišljenje, podzakonskim aktima je jasno definisano na koji način isto može biti istaknuto.Stalne prijetnje medijima i kontinuiranu presiju, doživljavam atakom i na Agenciju. 

Postupci člana Savjeta daju mi za pravo da ustvrdim da Ivanović, ni elementarno nije u toku propisa, čak i kada su u pitanju Zakoni koje primjenjuje Agencija i podzakonska akta koja je usvojio Savjet čiji je član, na što mu je ukazano na današnjioj sjednici od strane kolega iz Zakona. Što se tiče spremnosti da se podvrgne ispitivanju na poligrafu, u vezi upućenih insinuacija od strane direktora, ostavljam svakome da tumači na svoj način. 

Evidentno je da su napori koje je uložio na ovom zaludnjem poslu, na njegovu žalost, neuspješno okončani, zato ovom prilikom poručujem članu Savjeta da se okane propalih projekata i da svoju predanost na diskreditaciji direktora ubuduće usmjeri u, za Agenciju, produktivnijem smjeru. 

Takođe treba da prestane sa vođenjem istraga koje kako je ranije istakao sprovodi danas protiv direktora, juče predsjednika Savjeta, sjutra ko zna koga. Umjesto isleđivanja kolega koje predano izvršavaju obaveze i vrijedno grade instituciju koja u dosadašnjem periodu funkcioniše uspješno, neka istraži propise koje mora da poznaje kao član Savjeta. Samo na taj način dao bi doprinos Agenciji, koja je potrebna građanima Crne Gore kao pouzdan servis i mehanizam zaštite njihove privantosti.