background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
26.01.2023.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PREDSJEDNIKA SAVJETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJA mr ŽELJKA RUTOVIĆA POVODOM 28.JANUARA DANA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

 

Široka tehnološka revolucija, digitalno doba, vještačka inteligencija, veliki podaci i algoritmi iz korijena su promijenili koncept i kulturu privatnosti koju danas nije moguće posmatrati u starim analognim tradicionalnim obrascima. Masovna automatizacija obrade ličnih podataka, više nego ikad ranije u istoriji može uticati na kreiranje kolektivne svijesti i odluka, čije posledice su globalno prepoznate.

Nova tehnološka faza ljudske istorije donijela je nove paradigme i nova značenja privatnosti te samim tim i nove civilizacijske i sistemske izazove zaštite ličnih podataka koji danas nesumnjivo postaju veliki globalni i politički i komercijalni resurs. Akumulacija, automatizacija i analiza obrade podataka o ličnosti otvorili su etička, humanistička, kulturološka i bezbjedonosna pitanja i posljedice koja zahtijevaju ubrzane preventivne modele zaštite privatnosti čovjeka.

Strateški odgovori na ova pitanja i budućnost čovjeka u hiper informatičkom društvu nužno su vezana za snaženje održive javne svijesti o značaju prava zaštite ličnih podataka.

Kakav je taj novi digitalni svijet u odnosu na neki stari koji znamo, kako ćemo štititi privatnost, kako ćemo upravljati velikim podacima i kako spriječiti štetu? Ovo su podjednako izazovi globalnog društva, nadnacionalnih organizacija, akademske i medijske zajednice, civilnog društva i nacionalnih javnih politika koje moraju u kontinuitetu evolutivno nuditi valjana i adekvatna rješenja u sprječavanju neželjenih efekata ovog fenomena XXI vijeka.

Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti nije samo povod, već najšira obaveza društva  u smjeru promatranja ljudskih prava čovjeka na razmeđu dvaju svjetova u kojima digitalno-mašinski sve više zauzima mjesto realnog svijeta. U tom duhu današnjem čovjeku podjednako se mora pružiti i zaštita i jasan odgovor u koje svrhe se lični podaci prikupljaju, obrađuju, kakvi su rizici obrade i mehanizmi valjane pravno - institucionalne zaštite od zloupotrebe podataka.

Otuda, ova pitanja nijesu tek puke birokratske ili formalno pravne prirode, već prije svega etičke, humanističke dimenzije civilizovanog svijeta u kojem je čovjek suveren svoje privatnosti. Ima li otud većeg izazova za donosioce odluka od obaveze i zadatka kojima će čovjeku garantovati neprikosnovenost zaštite njegove privatnosti i ličnosti sa kojom on postaje i prepoznaje se aktivnim subjektom svakog demokratskog i odgovornog društva.

U tom duhu pored snaženja javno održive svijesti o značaju ličnih podataka te obezbjeđivanje adekvatnog nadzora i javne kontrole nad obradom ličnih podataka od strane državnog iprivatnog sektora, imeprativ našeg društva jeste usaglašavanje organskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske Unije a posebno sa Uredbom Evropskog parlamenta i Savjeta o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka.

Implementacija najviših evropskih standarda ove oblasti uz institucionalno snaženje profesionalnosti i nezavisnosti organa uz dosljednu primjenu ustavnih i zakonskih rješenja zaštite ljudskih prava, strateški su okvir zaštite dostojanstva, zaštite ličnih podataka i privatnosti kao temeljnih sloboda i prava stasalih na evropskim vrijednostima i demokratskim načelima slobodnih društava u kojima je građanin suveren svoje privatnosti i svog integriteta.


Saopštenje za javnost
26.01.2023.

NEDJELJA OTVORENIH VRATA

 

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, povodom 28. januara Dana zaštite ličnih podataka, organizuje „Nedjelju otvorenih vrata“.

Ovim putem pozivamo građane, nevladine organizacije i institucije da, u periodu od 30. januara do 3. februara u toku radnog vremena, posjete Agenciju, neposredno se upoznaju sa našim radom i/ili, ukoliko smatraju da su im povrijeđena prava iz domena rada Agencije, dobiju potrebna obavještenja i pomoć u rješavanju eventualnog problema.

Zainteresovana javnost se može obratiti Agenciji i putem pošte, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 147, telefonski na broj 020-634-883 ili putem e-maila azlp@t-com.me

„Nedelja otvorenih vrata“ organizuje se u javnom interesu u cilju podizanja svijesti građana o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, informisanja o načinima zaštite i obraćanja Agenciji. Javni interes svake zajednice pa i Crne Gore je zaštita privatnosti njenih građana, a uloga Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da bude stožer zaštite ličnih podataka kao dio institucionalnog mehanizma.

U saradnji sa Pravnim fakultetom UCG u Podgorici biće upriličeno predavanje na temu zaštite ličnih podataka za studente ove univerzitetske jedinice, a predavači će biti Predsjednik Savjeta Agencije g-din mr Željko Rutović i član Savjeta Agencije g-din Muhamed Gjokaj.

Predstavnici Agencije će održati predavanja na temu zaštite ličnih podataka na internetu i društvenim mrežama za učenike Gimnazije „Slobodan Škerović“ i Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“.

Takođe, predstavnici Agencije će kroz medijske nastupe predstaviti rad Agencije i informisati javnost o oblicima zloupotrebe i načinu zaštite ličnih podataka.


Saopštenje za javnost
20.01.2023.

Željko Rutović, Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore, povodom 28. januara, Dana zaštite podataka o ličnosti, učestvovaće i biće panelista na regionalnom skupu “Nedjelja privatnosti 2023”, koji se održava u Beogradu od 23. do 26. januara, a u okviru projekta Povećanje građanskog angažmana na polju Digitalne agende ICEDA.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
12.12.2022.

Ekspertska misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima ("Peer Review Mission") u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Protekle nedelje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama boravila je ekspertska misija Evropske komisije o nezavisnim i regulatornim tijelima. Cilj misije je bio sveobuhvatna procjena zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i prakse u radu nezavisnih nadzornih ili regulatornih institucija - Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) Zaštitnika ljudskih prava i sloboda - Ombudsmana i Agencije za elektronske medije (AEM). Misija, koja je organizovana u saradnji s Ministarstvom evropskih poslova i Ministarstvom pravde, od posebnog je značaja u kontekstu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava i poglavlju 10 – Informatičko društvo i mediji.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
12.12.2022.

Izjava predsjednika Savjeta Agencije mr Željka Rutovića

  

S obzirom da su proteklih dana predstavnici institucija Ministarstva pravde, Upravnog suda Crne Gore, ASK-a, a u svijetlu tekućih aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o upravnom sporu i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, aktuelizovale, između ostalog, pitanja zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama, u tom kontekstu želim ukazati na sljedeće.

 

Nesporno je da je pravo na pristup informacijama kojima raspolaže javna vlast osnov demokratskog života kojim se afirmiše otvorenost javne administracije, te je kao takvo široko priznato kao osnovno ljudsko pravo, zaštićeno međunarodnim i nacionalnim dokumentima. U tom duhu, Agencija je u kontinuitetu afirmisala pravo javnosti da zna, odnosno otvorenost u korist građana kroz poštovanje normi i procesa odlučivanja koje treba da rezultira brzim, efikasnim postupanjem i dobijanjem informacija, kako bi građani bili aktivni sudionici procesa koji bi rezultirali donošenjem odluka koje su od vitalnog značaja ne samo za pojedinca već i cjelokupnu zajednicu.

Opširnije...