background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
02.03.2023.

U okviru aktivnosti na promociji i afirmisanju prava na zaštitu podataka o ličnosti i prava na slobodan pristup informacijama, pomoćnik direktora Agencije Sabahudin Delić i pravna savjetnica Ana Novaković održali su predavanje za učenike JU Gimnazija „Slobodan Škerović"  u Podgorici.

Cilj predavanja je bio da učenici dobiju osnovne informacije o Agenciji i mehanizmima zaštite podataka o ličnosti prilagođene njihovom uzrastu i stepenu njihovog interesovanja. Učenici su imali priliku da čuju relevantne informacije o važnosti zaštite privatnosti. Kao aktivni korisnici interneta i društvenih mreža učenici su dobili korisne savjete i smjernice na koji način mogu da zaštite svoje lične podatke u primjeni digitalne tehnologije.

Kroz interaktivno učešće učenika, izražavanje njihovog mišljenja i postavljanje pitanja, predavači su prezentovali i primjere iz prakse u vezi sa zloupotrebom ličnih podataka, sa jasnim porukama koje skreću pažnju na oprez u korišćenju društvenih mreža i interneta uopšte.

Učenicima je podijeljen anonimni Upitnik o privatnosti na internetu, a odgovori će poslužiti Agenciji u statističke svrhe.


Saopštenje za javnost
02.03.2023.

https://www.azlp.me/storage/docs/naslovna/2023/Zagreb feb 2023 I.JPG

Na poziv dr. sc Zorana Pičuljana Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u radnoj posjeti toj instituciji boravili su mr Željko Rutović Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i članovi Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić.

    Tokom radne posjete razmjenila su se iskustva i prakse implementacije prava na pristup informacijama u posjedu organa vlasti.

    Tema razgovora bio je pregled zakonodavstva iz oblasti pristupa informacijama, iskustva u žalbenom postupku kao i pitanja analize ponovne upotrebe informacija. Sa posebnim osvrtom sagovornici su posvetili pažnju  institutu zloupotrebe prava koji je inače normativno definisan u Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Republike Hrvatske. U tom duhu sagovornici su saglasni da podnošenje neprimjerenog broja zahtjeva uz traženje istovjetnih informacija nije u javnom interesu a prouzrokovanje troškove u upravnom sporu. U tom kontekstu normativno i praktično iskustvo Republike Hrvatske to jest Povjereništva za informiranje pokazalo se normativno uputnim i u javnom interesu opravdanim i cjelishodnim rješenjem

     Tokom posjete Hrvatskoj Predsjednik i  članovi Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama imali su prijem kod Predsjednice Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, mr Inge Vezmar Barlek, kao i kod Predsjednika Odbora Hrvatskog Sabora za Ustav, Poslovnik i politički sistem, gospodina Dražena Bošnjakovića kojom prilikom su aktuelizovana pitanja iz domena materije slobodnog pristupa informacijama u kontekstu standarda, evropske prakse kao i parlamentarnih iskustava u normiranju ove izazovne materije kojom se podstiče transparentnost organa javne vlasti.

      Takođe, delegacija AZLP u Saboru Hrvatske imala je prijem kod Predsjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu prof dr Vesne Bedeković.   

Opširnije...

Saopštenje za javnost
20.02.2023.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije u radnoj posjeti Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske

 

 

Na poziv dr.sc Zorana Pičuljana Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u Zagrebu će od 21.02. do 23.02.2023. godine u radnoj posjeti boraviti mr Željko Rutović Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i članovi Savjeta Agencije Muhamed Gjokaj i Zoran Vujičić.

Radna posjeta upriličena je u povodu razmjene iskustava i praksi implementacije važnog pravnog instituta, prava na pristup informacijama u posjedu organa vlasti. Posjeta je u duhu potpisanog Memoranduma o saradnji između Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore potpisanog 2015. godine u Zagrebu.

Glavne teme razgovora biće pregled zakonodavstva iz oblasti pristupa informacijama, razmjene praksi i iskustava u žalbenom postrupku kao i pitanje analize ponovne upotrebe informacija.

U toku radne posjete delegacija Savjeta AZLP Crne Gore imaće prijem kod Predsjednice Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske, mr Inge Vezmar Barlek, kao i kod Predsjednika Odbora Hrvatskog sabora za Ustav, Poslovnik i politički sistem gospodina Dražena Bošnjakovića.


Saopštenje za javnost
17.02.2023.

Zaključci sa V sjednice Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

 

Na inicijativu članova Savjeta Muhameda Gjokaja i Zorana Vujičića, Savjet Agencije jednoglasno je prihvatio i pokrenuo Inicijativu za pokretanje postupka nadzora kod Državne izborne komisije Crne Gore.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
14.02.2023.

Zaključci sa Radnog sastanka na temu „Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama“

 

Na inicijativu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama održan je Radni sastanak na temu „Primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama“.

Sastanku su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali i VD predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Dr Vesna Vučković, predstavnik Upravnog suda Crne Gore sudija Veljko Vujović, Generalni direktor Direktorata za pravosuđe Ministarstva pravde Momir Jauković, ovlašćeni predstavnici Ministarstva finansija Ana Ljumović, Aleksandra Tošković i Luka Đuričković, predstavnica kancelarije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Marina Perišić, predstavnica kancelarije Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore Radomirka Raičević i Predsjednik Advokatske komore Crne Gore advokat Zdravko Begović.

Učesnici sastanka su, nakon sveobuhvatne rasprave, donijeli sljedeće

 

                                                    Z A K LJ U Č K E

 

  1. Slobodan pristup informacijama je osnov demokratskog života, kojim se afirmiše otvorenost javne administracije, što omogućava građanima i civilnom društvu da formiraju kritičko mišljenje o stanju i pojavama u društvu, te u tom duhu treba kontinuirano sistemski unapređivati ovaj pravni institut kao instrument i mehanizam demokratizacije društva.

 

  1. Sagledavajući trenutnu situaciju, dosadašnju praksu, kao i izazove pitanja implementacije, te postojeća zakonska rješenja, učesnici sastanka su saglasni da je neophodno intenzivirati rad na sistematskim i sveobuhvatnim imjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, posebno akcentujući
  • Definisanje instituta zloupotrebe korišćenja prava na slobodan pristup informacijama, kojeg treba ograničiti u skladu sa uporednom praksom i međunarodnim standardima.

Definisanje instituta zloupotrebe prava treba biti praćeno adekvatnim balansom između ostvarivanja prava javnosti da zna i njegove zloupotrebe. Institut zloupotrebe prava nije nepoznanica u pravnoj praksi i sadržan je u zakonskim rješenjima država regiona i članica EU;

  • Zbog različite prakse tumačenja i postupanja od strane organa koji ga primjenjuju, neophodno je preciziranje definicije organa vlasti naročito u djelu kada se obveznik primjene finansira većim dijelom iz javnih prihoda uz navođenje konkretnih parametara koji će nedvosmisleno ukazivati da je organ vlasti obveznik primjene Zakona;
  • Jasno definisanje informacije na način da informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, i odnosi se na sve o ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.
  • Razmatranje preciznijeg normiranja pitanja troškova postupka, od prvobitnog zahtjeva do okončanja postupka i spora, kao i produženje važećeg roka odlučivanja od 15 dana od dana podnošenja žalbe.

 

  1. Učesnici sastanka, u cilju efikasnog rješavanja predmeta koji se tiču zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama, veoma korisnim su ocijenili nedavno predložene izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu od strane Ministarstva pravde, koje nijesu dobile podršku u Parlamentu.