background-image-1 background-image-2 background-image-3

Savjet Agencije

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje Skupština Crne Gore, na prijedlog nadležnog radnog tijela.

Savjet Agencije:

1) donosi pravila Agencije;

2) donosi statut i akt o sistematizaciji, uz saglasnost radnog tijela iz člana 52 stav 2 ovog zakona, kao i druge akte Agencije;

3) priprema godišnji i posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka;

4) utvrñuje godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Agencije;

5) utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa;

6) donosi odluke po prigovoru iz člana 68 stav 3 ovog zakona;

6a) odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

 Pravila iz stava 1 tačka 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 Savjet Agencije odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su od strane Skupštine Crne Gore 27. decembra 2020. godine. Za predsjednika Savjeta imenovan je Sreten Radonjić, dipl. pravnik, a za članove Savjeta Bojan Obrenović, dipl. pravnik i Muhamed Gjokaj, dipl. pravnik.

 

Sreten Radonjić, predsjednik Savjeta Agencije

 

Lični podaci

Ime:                    Sreten

Prezime:          Radonjić

Funkcija:          Predsjednik Savjeta Agencije

Mjesto rođenja:   Podgorica

Datum rođenja:    4. maj 1957.godine

 

Obrazovanje

• Srednja škola unutrašnjih poslova, Sremska Kamenica

• Viša škola unutrašnjih poslova Zemun, Beograd

• Pravni fakultet, Podgorica

 

Radna karijera

Radna karijera u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, između ostalog i na sljedećim pozicijama:

• Inspektor – MUP

• Viši inspektor - MUP

• Pomoćnik načelnika – CB Podgorica

• Načelnik – CB Podgorica

• Načelnik Uprave policije – MUP

• Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova

• Direktor Srednje škole unutrašnjih poslova – MUP

• Načelnik Uprave kriminalističke policije – MUP

• Rukovodilac Forenzičkog centra - Uprava policije

Obavljao funkciju Direktora Agencije za sprječavanje korupcije od 01. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2019. godine.

 

Bojan Obrenović, član Savjeta Agencije

 

Rođen 10.aprila 1962.godine u Titogradu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu za bezbjednost Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju 1987.godine, i stekao zvanje diplomirani pravnik, smjer bezbjednost. Oženjen, otac troje djece.

• Pripravnički staž završio u Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova u periodu od 01.04.1988. do 01.04.1989. godine;

• u Ministarstvu finansija Crne Gore, na radnom mjestu inspektora za utvrđivanje javnih prihoda nalazio se u periodu od 10.06.1991. do 27.07.1992.godine;

• u Direkciji javnih prihoda RCG, na radnom mjestu finansijskog inspektora nalazio se od 28.07.1992. do 03.05.1993. godine;

• na radnom mjestu, načelnika Odjeljenja za suzbijanje poreskog kriminaliteta Direkcije javnih prihoda, nalazio se u periodu od 4 godine;

• na poziciji pomoćnika direktora Direkcije javnih prihoda, rukovodioca Finansijske policije, nalazio se  6 godina, u periodu od 24.07.1997. do 10.09.2003. godine;

• u periodu nakon reorganizacije DJP, angažovan na mjestu pomoćnika direktora Poreske uprave kao rukovodilac Sektora poreske inspekcije do 04.11.2004.godine;

• u Vladi Crne Gore na dužnosti Nacionalnog koordinatora u Radnoj grupi Pakta stabilnosti za borbu protiv trgovine ljudima, i šefa Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima u Generalnom sekretarijatu, nalazio se u periodu od 19.11.2004. do 19.11.2009. godine;

• u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, na radnom mjestu direktora Agencije nalazio se u periodu od 22.04.2010. do 08.12.2015.godine;

• Odlukom Skupštine Crne Gore imenovan za člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u periodu od 26.06.2015. do 26.06.2019.godine;

• u Privrednoj komori na radnom mjestu direktora Sektora za udruženja angažovan u periodu od 17.07. do 27.12.2019. godine; 

• Odlukom Skupštine Crne Gore od 27.12.2019. godine imenovan za člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;

 

 

 

Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije

 

Rođen je 30. 07. 1973. godine, u Podgorici, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002. godine.

Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. godine.  Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Iskustvo:  Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine  na radno mjesto kontrolor, a  od 29.05 2014. godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor. U periodu od decembra 2014. god. do decembra 2019. god. obavljao funkciju predsjednika Savjeta Agencije.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005 do 01.10. 2007. godine, kao i od 1.03. 2009. godine, pa do zaposljenja u Agenciji,  angažovan  kao novinar saradnik u nedeljnom listu  ,,Koha javore” koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje  albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10. 2007 do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,,Centar za demokratiju i ljudska prava” koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina”-  „Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”.

U preiodu od 2001 do 2002 godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je i otac troje djece.


Nadležnost Agencije

Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

U nadležnosti Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti.

Agencija:

- vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom;

- rješava po zahtjevima za zaštitu prava;

- daje mišljenja u vezi primjene ovog zakona;

- daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka;

- daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog zakona;

- prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera;

- daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka;

- daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica;

- sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama;

- sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; 

- daje predlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i 

- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. (čl. 50 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9)


Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta Agencije po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Nadležnosti direktora su sljedeće:

• zastupa i predstavlja Agenciju,

• organizuje i vodi Agenciju,

• izvršava odluke Savjeta Agencije,

• predlaže Savjetu Agencije planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Agencije.(čl.58 i 59 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9).

 

Ivan Medojević, direktor Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Ivan Medojević

Datum rođenja: 2. VIII 1978. godine  

Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:

1997 - 2004 Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

1993 - 1997 Gimnazija “Slobodan Škerović” , Podgorica

 

Profesionalna karijera:

Diplomirao 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon diplomiranja, zasnovao radni odnos kao pripravnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a 2007. godine pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde položio prvosudni ispit.

Radni odnos na radnom mjestu stručnog saradnika u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zasnovao 2007. godine i isti obavljao u kontinuitetu do 2008. godine, kada je Odlukom Tužilačkog savjeta izabran za zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici. Nakon inicijalnog trogodišnjeg mandata, izabran na stalnu funkciju, a u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, dana 16.01.2016. godine, reizabran. 

Funkciju državnog tužioca do 06. novembra 2019. godine, a rješenjem Vlade Crne Gore od 07. novembra 2019. godine, određen za V.D. generalnog direktora Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje u Ministrastvu održivog razvoja i turizma.

U više navrata bio predavač na Policijskoj akademiji u Danilovgradu na temu „Trgovina ljudima – krivično pravni aspekt“, a bio angažovan i kao predavač sudijama i tužiocima na temu „Uslovni otpust – izmjene zakona“, od strane Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

U cilju stručnog usavršavanja pohađao niz seminara i obuka, dokumentovanih relevantnim certifikatima i potvrdama Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, između ostalog:

• završen seminar na temu „Zabrana nasilja, torture, mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja“ u organizaciji Centra za ljudska prava Beograd, Hrvatskog helsinškog komiteta, NVO „Akcije za ljudska prava Crne Gore“ i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, 

• obuka na temu „Finansijske, privredne, poreske istrage i PDV prevare“ održan u saradnji Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Guardia di Finanza Republike Italije, Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori i Uprave policije Crne Gore,

• seminar na temu „Finansijske istrage i borba protiv pranja novca“, održan u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori,

• seminar na temu „Sajber kriminal i nove sajber prijetnje u Crnoj Gori“ održan u organizaciji Vlade Crne Gore, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Misije OEBS-a u Crnoj Gori,

• obuka na temu „Zabrana diskriminacije“, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao i mnoge druge.

 


Šema organizacionih jedinica

šema organizacionih jedinica


Istorijat

Agencija za zaštitu ličnih podataka formirana je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( " Sl.list " br.79/08 i 70/09) kao nadzorni organ. Agencija je u vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna i nezavisna. Organi Agencije su Savjet i direktor.

Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 10. decembra 2009.godine, izabrala je Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije. 

Direktor Agencije je imenovan u aprilu a sa radom je započeo 04.maja 2010.godine. 

Kada je u pitanju stvaranje organizacionih uslova za rad Agencije, na prijedlog Savjeta, na sjednici Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore, usvojen je Statut Agencije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članom 15 Statuta, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka je donio niz podzakonskih akata kojima se uređuje rad Agencije i to:

- Pravila o radu; 

- Pravilnik o zaradama, naknada zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji;

- Pravilnik o naknadi povećanih troškova zaposlenih;

- Pravila o ponašanju zaposlenih; 

- Etički kodeks; 

- Pravilnik o službenoj legitimaciji; 

- Pravilnik o korišćenju službenih automobila i troškovima goriva; 

- Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja;

- Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju; 

- Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije sistematizovana su 22 radna mjesta u okviru kojih nijesu uključena radna mjesta predsjednika i dva člana Savjeta.