background-image-1 background-image-2 background-image-3

Nadležnost Agencije

Agencija za zaštitu ličnih podataka vrši poslove nadzornog organa utvrđene zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Agencija ima svojstvo pravnog lica.

U nadležnosti Agencije je obavljanje upravnih i stručnih poslova u vezi zaštite podataka o ličnosti.

Agencija:

- vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom;

- rješava po zahtjevima za zaštitu prava;

- daje mišljenja u vezi primjene ovog zakona;

- daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka;

- daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog zakona;

- prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera;

- daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka;

- daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica;

- sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama;

- sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; 

- daje predlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i 

- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom. (čl. 50 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9)


Savjet Agencije

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje Skupština Crne Gore, na prijedlog nadležnog radnog tijela.

Savjet Agencije:

1) donosi pravila Agencije;

2) donosi statut i akt o sistematizaciji, uz saglasnost radnog tijela iz člana 52 stav 2 ovog zakona, kao i druge akte Agencije;

3) priprema godišnji i posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka;

4) utvrñuje godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Agencije;

5) utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa;

6) donosi odluke po prigovoru iz člana 68 stav 3 ovog zakona;

6a) odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

 Pravila iz stava 1 tačka 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 Savjet Agencije odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

 

 

 


Predsjednik i članovi Savjeta Agencije

Željko Rutović, Predsjednik Savjeta Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Željko Rutović
Datum rođenja: 16.02.1966. godine  
Mjesto rođenja: Nikšić, Crna Gora

Obrazovanje:
Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću
Magistar sociologije kulture

Profesionalna karijera:

2002-2003 Pomoćnik sekretara Sekretarijata za informisanje u Vladi Crne Gore
2003-2020 Pomoćnik ministra kulture za medije u Vladi Crne Gore i Generalni direktor Direktorata za medije u Vladi Crne Gore

Kulturolog i publicista teorije i kulture medija. Autor više knjiga iz oblasti slobode izražavanja, sociologije politike, sociologije kulture i fenomena digitalnog doba: „Estetika dijaloga“ (2001), „Note populizma“ (2003), „Tolerancija i arogancija“ (2008), „Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija“ (2010) - koautor, „Digitalni demos“ (2011), „Slobodan pristup informacijama“ koautor (2011, 2014 dopunjeno izdanje), „Homo mašina“ (2016), „Čitanja i sjećanja“ (2016), „Postmediji (Kriza smisla ili masmedijski totalitarizam), „Transfiguracija tijela“ (2020). 

Knjige „Digitalni demos“ i „Homo mašina“ su obavezna literatura za studente doktorskih studija žurnalistike Filozofskog fakulteta u Tuzli, na predmetu Konvergencija medija trećeg ciklusa ovog studijskog programa, kao i literatura na studijskom programu Odsjeka za psihologiju i pedagogiju.

Recezent i prikazivač više stručnih knjiga iz oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Učesnik više domaćih i međunarodnih stručnih konferencija iz oblasti medijske politike. 

Autor više radova u međunarodnim naučnim časopisima na temu filozofije i kulture medija.

Predsjednik i član radnih grupa za izradu Zakona o slobodnom pristupu informacijama u periodu 2005-2017. godina.

Predsjednik Parlamentarnog odbora za medijsko praćenje referendumske kampanje 2006. godine.

Predavač sociologije na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

 

Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije

 

Lični podaci:                                                                          

Ime i prezime: Muhamed Gjokaj
Datum rođenja: 30.07.1973. godine
Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002. godine.
Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. godine.  
Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Profesionalna karijera:

Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine na radnom mjestu kontrolor, a od 29.05.2014. godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor. U periodu od decembra 2014. godine do decembra 2019. godine obavljao funkciju predsjednika Savjeta Agencije.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005. do 01.10.2007. godine, kao i od 01.03.2009. godine pa do zaposljenja u Agenciji angažovan kao novinar saradnik u nedeljnom listu „Koha javore”, koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10.2007. do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,“Centar za demokratiju i ljudska prava”, koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina” („Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”).

U periodu od 2001. do 2002. godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je, otac troje djece.

 

Zoran Vujičić, član Savjeta Agencije

 

Lični podaci:                                              
Ime i prezime: Zoran Vujičić  
Datum rođenja: 26.08.1978. godine
Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:

Nakon završene Gimnazije upisuje i završava Pravni fakultet u Podgorici 2005. godine. 

Profesionalna karijera:

Od 2012. godine je bio angažovan u NVO „Građanska alijansa“ na poziciji koordinatora programa ljudskih prava i pravde, a kasnije, od 2021. godine, kao zamjenik programskog direktora. Od 2018. godine do aprila 2022. godine je bio član Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta. U posljednjoj godini mandata bio je zamjenik predsjednika Državne izborne komisije. 

Član je udruženja pravnika Crne Gore. Bio je član Etičkog odbora MUP-a Crne Gore u periodu od 2014. do 2018. godine. 

Radio na projektima koji su imali za cilj unapređenje zaštite privatnosti i ličnih podataka. U okviru ovih projekata je radio na impementaciji Memoranduma o saradnji koje je Građanska alijansa potpisala sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Takođe, upravljao je i radom Građanske alijanse u svim drugim projektima koji su se ticali zaštite ličnih podataka i zaštite privatnosti građana. Jedan od tih projekata ticao se praćenja poštovanje ljudskih prava tokom pandemije Kovid -19, a ticale su se ograničenja slobode kretanja, angažovanje vojske u borbi protiv Kovid-a, kao i odluka Nacionalnog koordinacionog tijela.  

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Bio je nacionalni konsultant Savjeta Evrope na projektima „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori''. U kontinuitetu je vršio monitoring institucija zatvorenog tipa i davao je značajne preporuke u skladu sa smjernicama Komiteta za sprečavanje torture. Takođe je davao preporuke i kroz projekat „Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u jugoistočnoj Evropi” i u okviru programa ROMACTED. Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Od 2019. godine je bio dio tima koji pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila međunarodnu zaštitu i licima bez državljanstva. Ovaj projekat se realizuje u partnerskom odnosu sa UNHCR-om.  

Tokom protesta 2015. godine u Podgorici i 2021. godine na Cetinju, kao dio monitoring tima je pratio postupanje policije i poštovanje ljudskih prava u odnosu na demonstrante. 

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Počev od 2012. godine predavač je u Školi političkih studija, te predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Oženjen je, otac jednog djeteta.


Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta Agencije po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Nadležnosti direktora su sljedeće:

• zastupa i predstavlja Agenciju,

• organizuje i vodi Agenciju,

• izvršava odluke Savjeta Agencije,

• predlaže Savjetu Agencije planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Agencije.(čl.58 i 59 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9).

 

 

Čedomir Mitrović, direktor Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Čedomir Mitrović  

Datum rođenja: 18. XII 1960. godine  

Mjesto rođenja: Mojkovac, Crna Gora

 

Obrazovanje:

Diplomirani ekonomista - Univerzitet Crne Gore, Podgorica

 

Profesionalna karijera:

- Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 20.04.2016. - 27.04.2020.

- VD Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 

- Kontrolor u Odsjeku za nadzor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 2010. - 2014. godine  kao i 2020. - 2024. godine.

- Načelnik odjeljenja za praćenje efekata kontrole, naplate i razvoja kadrova - Poreska uprava Crne Gore od 2005. do 2010. godine

- Načelnik odjeljenja za opšte poslove - Poreska uprava Crne Gore od 2001. do 2005. godine

- Savjetnik za utvrđivanje javnih prihoda - Poreska uprava Crne Gore od 1996. do 2001. godine

- Profesor ekonomske grupe predmeta - ŠC "Vuksan Đukić" Mojkovac, od 1990. do  1996. godine.

 

 


Šema organizacionih jedinica

šema organizacionih jedinica


Istorijat

Agencija za zaštitu ličnih podataka formirana je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( " Sl.list " br.79/08 i 70/09) kao nadzorni organ. Agencija je u vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna i nezavisna. Organi Agencije su Savjet i direktor.

Skupština Crne Gore na sjednici održanoj 10. decembra 2009.godine, izabrala je Predsjednika i dva člana Savjeta Agencije. 

Direktor Agencije je imenovan u aprilu a sa radom je započeo 04.maja 2010.godine. 

Kada je u pitanju stvaranje organizacionih uslova za rad Agencije, na prijedlog Savjeta, na sjednici Administrativnog Odbora Skupštine Crne Gore, usvojen je Statut Agencije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. U skladu sa članom 56 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i članom 15 Statuta, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka je donio niz podzakonskih akata kojima se uređuje rad Agencije i to:

- Pravila o radu; 

- Pravilnik o zaradama, naknada zarada i ostalim primanjima zaposlenih u Agenciji;

- Pravilnik o naknadi povećanih troškova zaposlenih;

- Pravila o ponašanju zaposlenih; 

- Etički kodeks; 

- Pravilnik o službenoj legitimaciji; 

- Pravilnik o korišćenju službenih automobila i troškovima goriva; 

- Pravilnik o dodjeljivanju službenih mobilnih telefona i priznavanju troškova njihovog korišćenja;

- Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju; 

- Vodič za pristup informacijama u posjedu Agencije.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije sistematizovana su 22 radna mjesta u okviru kojih nijesu uključena radna mjesta predsjednika i dva člana Savjeta.