background-image-1 background-image-2 background-image-3

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije

Željko Rutović, Predsjednik Savjeta Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Željko Rutović
Datum rođenja: 16.02.1966. godine  
Mjesto rođenja: Nikšić, Crna Gora

Obrazovanje:
Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću
Magistar sociologije kulture

Profesionalna karijera:

2002-2003 Pomoćnik sekretara Sekretarijata za informisanje u Vladi Crne Gore
2003-2020 Pomoćnik ministra kulture za medije u Vladi Crne Gore i Generalni direktor Direktorata za medije u Vladi Crne Gore

Kulturolog i publicista teorije i kulture medija. Autor više knjiga iz oblasti slobode izražavanja, sociologije politike, sociologije kulture i fenomena digitalnog doba: „Estetika dijaloga“ (2001), „Note populizma“ (2003), „Tolerancija i arogancija“ (2008), „Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija“ (2010) - koautor, „Digitalni demos“ (2011), „Slobodan pristup informacijama“ koautor (2011, 2014 dopunjeno izdanje), „Homo mašina“ (2016), „Čitanja i sjećanja“ (2016), „Postmediji (Kriza smisla ili masmedijski totalitarizam), „Transfiguracija tijela“ (2020). 

Knjige „Digitalni demos“ i „Homo mašina“ su obavezna literatura za studente doktorskih studija žurnalistike Filozofskog fakulteta u Tuzli, na predmetu Konvergencija medija trećeg ciklusa ovog studijskog programa, kao i literatura na studijskom programu Odsjeka za psihologiju i pedagogiju.

Recezent i prikazivač više stručnih knjiga iz oblasti slobode izražavanja i slobode medija.

Učesnik više domaćih i međunarodnih stručnih konferencija iz oblasti medijske politike. 

Autor više radova u međunarodnim naučnim časopisima na temu filozofije i kulture medija.

Predsjednik i član radnih grupa za izradu Zakona o slobodnom pristupu informacijama u periodu 2005-2017. godina.

Predsjednik Parlamentarnog odbora za medijsko praćenje referendumske kampanje 2006. godine.

Predavač sociologije na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

 

Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije

 

Lični podaci:                                                                          

Ime i prezime: Muhamed Gjokaj
Datum rođenja: 30.07.1973. godine
Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002. godine.
Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. godine.  
Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Profesionalna karijera:

Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine na radnom mjestu kontrolor, a od 29.05.2014. godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor. U periodu od decembra 2014. godine do decembra 2019. godine obavljao funkciju predsjednika Savjeta Agencije.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005. do 01.10.2007. godine, kao i od 01.03.2009. godine pa do zaposljenja u Agenciji angažovan kao novinar saradnik u nedeljnom listu „Koha javore”, koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10.2007. do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,“Centar za demokratiju i ljudska prava”, koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina” („Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”).

U periodu od 2001. do 2002. godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je, otac troje djece.

 

Zoran Vujičić, član Savjeta Agencije

 

Lični podaci:                                              
Ime i prezime: Zoran Vujičić  
Datum rođenja: 26.08.1978. godine
Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:

Nakon završene Gimnazije upisuje i završava Pravni fakultet u Podgorici 2005. godine. 

Profesionalna karijera:

Od 2012. godine je bio angažovan u NVO „Građanska alijansa“ na poziciji koordinatora programa ljudskih prava i pravde, a kasnije, od 2021. godine, kao zamjenik programskog direktora. Od 2018. godine do aprila 2022. godine je bio član Državne izborne komisije iz reda predstavnika civilnog društva, nevladinog sektora i univerziteta. U posljednjoj godini mandata bio je zamjenik predsjednika Državne izborne komisije. 

Član je udruženja pravnika Crne Gore. Bio je član Etičkog odbora MUP-a Crne Gore u periodu od 2014. do 2018. godine. 

Radio na projektima koji su imali za cilj unapređenje zaštite privatnosti i ličnih podataka. U okviru ovih projekata je radio na impementaciji Memoranduma o saradnji koje je Građanska alijansa potpisala sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Takođe, upravljao je i radom Građanske alijanse u svim drugim projektima koji su se ticali zaštite ličnih podataka i zaštite privatnosti građana. Jedan od tih projekata ticao se praćenja poštovanje ljudskih prava tokom pandemije Kovid -19, a ticale su se ograničenja slobode kretanja, angažovanje vojske u borbi protiv Kovid-a, kao i odluka Nacionalnog koordinacionog tijela.  

Koordinirao je više regionalnih projekata u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Bio je nacionalni konsultant Savjeta Evrope na projektima „Unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori''. U kontinuitetu je vršio monitoring institucija zatvorenog tipa i davao je značajne preporuke u skladu sa smjernicama Komiteta za sprečavanje torture. Takođe je davao preporuke i kroz projekat „Promocija ljudskih prava i zaštita prava manjina u jugoistočnoj Evropi” i u okviru programa ROMACTED. Jedan je od autora više izvještaja o pravosuđu, o manjinskim pravima i autor više godišnjih izvještaja o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori.
Od 2019. godine je bio dio tima koji pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila, licima koja su dobila međunarodnu zaštitu i licima bez državljanstva. Ovaj projekat se realizuje u partnerskom odnosu sa UNHCR-om.  

Tokom protesta 2015. godine u Podgorici i 2021. godine na Cetinju, kao dio monitoring tima je pratio postupanje policije i poštovanje ljudskih prava u odnosu na demonstrante. 

Alumnista je Škole demokratskog rukovođenja, te učesnik više seminara iz oblasti ljudskih prava. Počev od 2012. godine predavač je u Školi političkih studija, te predavač na brojnim seminarima na temu ljudskih prava.

Oženjen je, otac jednog djeteta.