background-image-1 background-image-2 background-image-3

Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta Agencije po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Nadležnosti direktora su sljedeće:

• zastupa i predstavlja Agenciju,

• organizuje i vodi Agenciju,

• izvršava odluke Savjeta Agencije,

• predlaže Savjetu Agencije planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Agencije.(čl.58 i 59 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9).

 

 

Čedomir Mitrović, direktor Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Čedomir Mitrović  

Datum rođenja: 18. XII 1960. godine  

Mjesto rođenja: Mojkovac, Crna Gora

 

Obrazovanje:

Diplomirani ekonomista - Univerzitet Crne Gore, Podgorica

 

Profesionalna karijera:

- Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama od 20.04.2016. - 27.04.2020.

- VD Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 

- Kontrolor u Odsjeku za nadzor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 2010. - 2014. godine  kao i 2020. - 2024. godine.

- Načelnik odjeljenja za praćenje efekata kontrole, naplate i razvoja kadrova - Poreska uprava Crne Gore od 2005. do 2010. godine

- Načelnik odjeljenja za opšte poslove - Poreska uprava Crne Gore od 2001. do 2005. godine

- Savjetnik za utvrđivanje javnih prihoda - Poreska uprava Crne Gore od 1996. do 2001. godine

- Profesor ekonomske grupe predmeta - ŠC "Vuksan Đukić" Mojkovac, od 1990. do  1996. godine.