background-image-1 background-image-2 background-image-3

Direktor Agencije

Direktora Agencije imenuje Savjet Agencije, na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje ne ispunjava uslove da bude član Savjeta Agencije po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. 

Nadležnosti direktora su sljedeće:

• zastupa i predstavlja Agenciju,

• organizuje i vodi Agenciju,

• izvršava odluke Savjeta Agencije,

• predlaže Savjetu Agencije planove rada, izvještaje o stanju zaštite ličnih podataka

• obavlja i druge poslove utvrđene ovim zakonom i statutom Agencije.(čl.58 i 59 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti; Sl.List CG br.79/08 i 70/o9).

 

Ivan Medojević, direktor Agencije

 

Lični podaci:

Ime i prezime: Ivan Medojević

Datum rođenja: 2. VIII 1978. godine  

Mjesto rođenja: Podgorica, Crna Gora

Obrazovanje:

1997 - 2004 Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica

1993 - 1997 Gimnazija “Slobodan Škerović” , Podgorica

 

Profesionalna karijera:

Diplomirao 2004. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon diplomiranja, zasnovao radni odnos kao pripravnik u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a 2007. godine pred ispitnom komisijom Ministarstva pravde položio prvosudni ispit.

Radni odnos na radnom mjestu stručnog saradnika u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici zasnovao 2007. godine i isti obavljao u kontinuitetu do 2008. godine, kada je Odlukom Tužilačkog savjeta izabran za zamjenika Osnovnog državnog tužioca u Podgorici. Nakon inicijalnog trogodišnjeg mandata, izabran na stalnu funkciju, a u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu, dana 16.01.2016. godine, reizabran. 

Funkciju državnog tužioca do 06. novembra 2019. godine, a rješenjem Vlade Crne Gore od 07. novembra 2019. godine, određen za V.D. generalnog direktora Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje u Ministrastvu održivog razvoja i turizma.

U više navrata bio predavač na Policijskoj akademiji u Danilovgradu na temu „Trgovina ljudima – krivično pravni aspekt“, a bio angažovan i kao predavač sudijama i tužiocima na temu „Uslovni otpust – izmjene zakona“, od strane Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

U cilju stručnog usavršavanja pohađao niz seminara i obuka, dokumentovanih relevantnim certifikatima i potvrdama Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, između ostalog:

• završen seminar na temu „Zabrana nasilja, torture, mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja“ u organizaciji Centra za ljudska prava Beograd, Hrvatskog helsinškog komiteta, NVO „Akcije za ljudska prava Crne Gore“ i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, 

• obuka na temu „Finansijske, privredne, poreske istrage i PDV prevare“ održan u saradnji Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Guardia di Finanza Republike Italije, Ambasade Republike Italije u Crnoj Gori i Uprave policije Crne Gore,

• seminar na temu „Finansijske istrage i borba protiv pranja novca“, održan u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori,

• seminar na temu „Sajber kriminal i nove sajber prijetnje u Crnoj Gori“ održan u organizaciji Vlade Crne Gore, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i Misije OEBS-a u Crnoj Gori,

• obuka na temu „Zabrana diskriminacije“, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, kao i mnoge druge.