background-image-1 background-image-2 background-image-3

Savjet Agencije

Organi Agencije su Savjet Agencije i direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje Skupština Crne Gore, na prijedlog nadležnog radnog tijela.

Savjet Agencije:

1) donosi pravila Agencije;

2) donosi statut i akt o sistematizaciji, uz saglasnost radnog tijela iz člana 52 stav 2 ovog zakona, kao i druge akte Agencije;

3) priprema godišnji i posebni izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka;

4) utvrñuje godišnji plan rada i godišnji izvještaj o radu Agencije;

5) utvrđuje predlog finansijskog plana i završnog računa;

6) donosi odluke po prigovoru iz člana 68 stav 3 ovog zakona;

6a) odlučuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama;

7) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

 Pravila iz stava 1 tačka 1 ovog člana objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

 Savjet Agencije odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Predsjednik i članovi Savjeta Agencije imenovani su od strane Skupštine Crne Gore 27. decembra 2020. godine. Za predsjednika Savjeta imenovan je Sreten Radonjić, dipl. pravnik, a za članove Savjeta Bojan Obrenović, dipl. pravnik i Muhamed Gjokaj, dipl. pravnik.

 

Sreten Radonjić, predsjednik Savjeta Agencije

 

Lični podaci

Ime:                    Sreten

Prezime:          Radonjić

Funkcija:          Predsjednik Savjeta Agencije

Mjesto rođenja:   Podgorica

Datum rođenja:    4. maj 1957.godine

 

Obrazovanje

• Srednja škola unutrašnjih poslova, Sremska Kamenica

• Viša škola unutrašnjih poslova Zemun, Beograd

• Pravni fakultet, Podgorica

 

Radna karijera

Radna karijera u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, između ostalog i na sljedećim pozicijama:

• Inspektor – MUP

• Viši inspektor - MUP

• Pomoćnik načelnika – CB Podgorica

• Načelnik – CB Podgorica

• Načelnik Uprave policije – MUP

• Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova

• Direktor Srednje škole unutrašnjih poslova – MUP

• Načelnik Uprave kriminalističke policije – MUP

• Rukovodilac Forenzičkog centra - Uprava policije

Obavljao funkciju Direktora Agencije za sprječavanje korupcije od 01. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2019. godine.

 

Bojan Obrenović, član Savjeta Agencije

 

Rođen 10.aprila 1962.godine u Titogradu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Fakultetu za bezbjednost Univerziteta „Kiril i Metodij“ u Skoplju 1987.godine, i stekao zvanje diplomirani pravnik, smjer bezbjednost. Oženjen, otac troje djece.

• Pripravnički staž završio u Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova u periodu od 01.04.1988. do 01.04.1989. godine;

• u Ministarstvu finansija Crne Gore, na radnom mjestu inspektora za utvrđivanje javnih prihoda nalazio se u periodu od 10.06.1991. do 27.07.1992.godine;

• u Direkciji javnih prihoda RCG, na radnom mjestu finansijskog inspektora nalazio se od 28.07.1992. do 03.05.1993. godine;

• na radnom mjestu, načelnika Odjeljenja za suzbijanje poreskog kriminaliteta Direkcije javnih prihoda, nalazio se u periodu od 4 godine;

• na poziciji pomoćnika direktora Direkcije javnih prihoda, rukovodioca Finansijske policije, nalazio se  6 godina, u periodu od 24.07.1997. do 10.09.2003. godine;

• u periodu nakon reorganizacije DJP, angažovan na mjestu pomoćnika direktora Poreske uprave kao rukovodilac Sektora poreske inspekcije do 04.11.2004.godine;

• u Vladi Crne Gore na dužnosti Nacionalnog koordinatora u Radnoj grupi Pakta stabilnosti za borbu protiv trgovine ljudima, i šefa Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima u Generalnom sekretarijatu, nalazio se u periodu od 19.11.2004. do 19.11.2009. godine;

• u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, na radnom mjestu direktora Agencije nalazio se u periodu od 22.04.2010. do 08.12.2015.godine;

• Odlukom Skupštine Crne Gore imenovan za člana Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije u periodu od 26.06.2015. do 26.06.2019.godine;

• u Privrednoj komori na radnom mjestu direktora Sektora za udruženja angažovan u periodu od 17.07. do 27.12.2019. godine; 

• Odlukom Skupštine Crne Gore od 27.12.2019. godine imenovan za člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;

 

 

 

Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije

 

Rođen je 30. 07. 1973. godine, u Podgorici, diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2002. godine.

Završio Specialistički kurs na Diplomatskoj akademiji “Gavro Vukovic” Univerzitet  Crne Gore 2004. godine.  Aktivan na postdiplomskim studijama na Pravnom fakultetu, smjer - Međunarodno javno pravo.

Iskustvo:  Zaposlen je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka od 30. novembra 2010. godine  na radno mjesto kontrolor, a  od 29.05 2014. godine postavljen je na mjesto šefa Odjseka za nadzor. U periodu od decembra 2014. god. do decembra 2019. god. obavljao funkciju predsjednika Savjeta Agencije.

Osim navedenog iskustva u ljudskim pravima,  u periodu od 15.01.2005 do 01.10. 2007. godine, kao i od 1.03. 2009. godine, pa do zaposljenja u Agenciji,  angažovan  kao novinar saradnik u nedeljnom listu  ,,Koha javore” koji se izdaje na albanskom jeziku za informisanje  albanske manjine u Crnoj Gori.

U periodu od 01.10. 2007 do 26.02. 2009. godine, radio je kao Opunomoćeni predstavnik Američke NVO „Homeland Unites Us“ kancelarija za Crnu Goru – ,,Centar za demokratiju i ljudska prava” koja je kasnije preimenovana u “Komisija za ljudska prava i zaštitu nacionalnih manjina”-  „Commission for Human Rights and Protection of  National Minorities”.

U preiodu od 2001 do 2002 godine radio je kao humanitarni radnik i prevodilac kod međunarodne humanitarne organizacije ,,INTERSOS“.

Oženjen je i otac troje djece.