background-image-1 background-image-2 background-image-3

Nadležnost Agencije iz oblasti slobodnog pristupa informacijama

U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Agencija:

  1. vrši nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere;
  2. vodi informacioni sistem pristupa informacijama;
  3. prati stanje u oblasti pristupa informacijama;
  4. vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama;
  5. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama;
  6. organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu zakona;
  7. vrši i druge poslove propisane ovim Zakonom.

 

Radi rješavanja po žalbi i vršenja nadzora nad zakonitošću upravnih akata po zahtjevima za pristup informacijama, Savjet Agencije ima pravo da zahtijeva:

  1. da mu organ vlasti dostavi kompletnu informaciju ili dio informacije kojoj se traži pristup, kao i druge informacije i podatke koji su potrebni za odlučivanje;
  2. da inspekcija koja je nadležna za kontrolu kancelarijskog poslovanja utvrdi da li organ vlasti posjeduje traženu informaciju;

Organ vlasti i inspekcija iz stava 1 ovog člana dužni su da, u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva, dostave Savjetu Agencije tražene informacije i podatke.