background-image-1 background-image-2 background-image-3

Informacioni sistem

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list Crne Gore", br. 44/12 od 09.08.2012) predviđeno je da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup vodi evidencije u zahtjevima za slobodan pristup informacijama, dok su organi vlasti u obavezi da te podatke dostave u formi i roku koja je predviđena zakonom. U cilju ispunjavanja svojih zakonskih obaveza, efikasnijeg prikupljanja, čuvanja i obrade prikupljenih podataka kao i izrade izvještaj, a u skladu sa smjernicama iz pravilnika koji propisuje sadržaj i način vođenja informacionog sistema ("Sl. list Crne Gore", br. 10/13 od 18.02.2013), AZLP je realizovala odgovarajući informacioni sistem. Informacioni sistem sadrži bazu podataka o:

  1. organima vlasti;
  2. zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima, organima vlasti, vrstama informacija i traženim načinima pristupa informacijama;
  3. aktima organa vlasti po zahtjevima za pristup informacijama;
  4. žalbama na akte po zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima i organima vlasti;
  5. tužbama protiv rješenja o zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima tužbi i tuženim organima vlasti;
  6. odlukama suda po tužbama na rješenja po zahtjevima za pristup informacijama;
  7. mjerama protiv organa vlasti zbog nepostupanja u skladu sa ovim zakonom.

Sadržaj i način vođenja informacionog sistema propisuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave.


Obaveza dostavljanja akata i podataka

Organi vlasti dužni su da Agenciji dostave podatke o podnescima, aktima i preduzetim mjerama, u roku od 10 dana od dana njihovog podnošenja, odnosno sačinjavanja ili preduzimanja.

Elektronska dostava podataka - uputstvo za registraciju korisnika

Dio informacionog sistema je web aplikacija za dostavljanje podataka o zahtjevima i rješenjima iz prvostepenog postupka rješavanja zahtjeva slobodnog pristup informacijama. Da bi dobili nalog za rad sa aplikacijom potrebno je poslati zahjev na e-mail adresu azlp@t-com.me. Zahtjev treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime korisnika, službenu e-mail adresu korisnika, kontakt telefon i naziv organa vlasti u cije ime ce korisnik dostavljati podatke. Nakon prijema zahtjeva, administrator aplikacije kreira nalog za pristup i na e-mail adresu iz zahtjeva šalje kredencijale za prijavu, tj korisnicko ime i lozinku (password).

Aplikacija za elektronsku dostavu podataka nalazi se na web adresi https://spi.azlp.me/

Uputstvo za rad sa aplikacijom: eSPI-uputstvo.pdf.