background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
25.06.2019.

/docs/naslovna/2019/Strazbur%2C%20jun%202019/Slika%20Laci%202.png

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, učestvovao je od 12-14.06.2019. godine na Konferenciji o zaštiti ličnih podataka, kao i na 38. plenarnom  zasijedanju Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinaca u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka koje su odražne u Strazburu, Francuska

Konferenciju o zaštiti ličnih podataka su otvorili Thorbjorn Jagland, Generalni sekretar Savjeta Evrope i Džen-Baptist Matei, stalni predstavnik Francuske u Savjetu Evrope.

Opširnije...

KONAČNI IZVJEŠTAJ o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu
21.06.2019.

a) Finansijskom revizijom utvrđeno je da je Godišnji finansijski izvještaj Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa shodno tome nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije.

 

b) Revizijom pravilnosti utvrđeno je da finansijske transakcije i druge aktivnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nijesu u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Agencije za 2018. godinu. 

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
31.05.2019.

/docs/naslovna/2019/Uprava%20za%20kadrove/Slika.jpg

Na sastanku koji je održan danas u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama definisana je dalja saradnja ove Agencije i Uprave za kadrove. 

Sastanku su ispred Uprave za kadrove prisustvovale direktorica Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice za obuku i razvoj kadrova Jadranka Đurković dok su u ime Agencije prisutni bili Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i Mirjana Volkov Rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore.

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
30.05.2019.

/docs/naslovna/2019/Budva%2C%20maj%202019/Slika1..jpg

Zajednička izjava članica „Initiative 20i7“

U duhu njegovanja kvalitetne i kontinuirane saradnje regionalnih autoriteta za zaštitu ličnih podataka, 2017.godine obrazovana je "Initiative 20i7" koja okuplja predstavnike nezavisnih tijela zemalja bivše Jugoslavije. Potpisivanjem Deklaracije o međusobnoj saradnji autoriteta za zaštitu podataka o ličnosti  u okviru Inicijative ugovoreni su redovni godišnji sastanci i aktivna razmjena stručnih mišljenja, iskustava i najboljih praksi sa ciljem rješavanja zajedničkih izazova sa kojima se srećemo u zaštiti ličnih podataka, a naročito izazova koje je donijela Opšta Uredba o zaštiti podataka- GDPR. Cilj "Inicijative 2017" jeste da nadzorni organi iz regiona zajedničkim naporima nađu rješenja i prenesu iskustva u rješavanju dilema iz ove oblasti ljudskih prava.

Domaćin treće "Initiative 20i7"  koja je održana 26-28.maja 2019.godine bila je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Crne Gore.

Opširnije...

Saopštenje za javnost
11.04.2019.

/docs/naslovna/2019/Brisel%2C%20april%202019/Slika%201.jpg

9. plenarna sjedinica Evropskog Odbora za zaštitu podataka - EDPB

Brisel 9. i 10. april 2019. godine

 

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, prisustvovao je devetoj plenarnoj sjednici  Evropskog Odbora za zaštitu podataka – EDPB, koja je održana u Briselu 9. i 10. aprila 2019. godine, u čijem radu naša Agencija ima svojstvo posmatrača. 

Opširnije...