background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
02.12.2019.

/docs/naslovna/2019/Strazbur%20nov%202019/Laci%203.jpg

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Radenko Lacmanović učestvovao je na 39. plenarnom sastanku Komiteta konvencije za zaštitu podataka (108), održanom od 19. do 21.novembra u Strazburu.

Opširnije...

Analiza Zakona o SPI
10.10.2019.

Ova analiza izrađena je u okviru aktivnosti 1.3. Twinning Light projekta Capacity development for the Agency for Personal Data Protection and Free Access to Information koji se sprovodi od avgusta 2018. do februara 2019, od strane partnera Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Republike Hrvatske i Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Opširnije...

Saopštenje za javnost
25.06.2019.

/docs/naslovna/2019/Strazbur%2C%20jun%202019/Slika%20Laci%202.png

Član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Radenko Lacmanović, učestvovao je od 12-14.06.2019. godine na Konferenciji o zaštiti ličnih podataka, kao i na 38. plenarnom  zasijedanju Komiteta Konvencije za zaštitu pojedinaca u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka koje su odražne u Strazburu, Francuska

Konferenciju o zaštiti ličnih podataka su otvorili Thorbjorn Jagland, Generalni sekretar Savjeta Evrope i Džen-Baptist Matei, stalni predstavnik Francuske u Savjetu Evrope.

Opširnije...

KONAČNI IZVJEŠTAJ o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu
21.06.2019.

a) Finansijskom revizijom utvrđeno je da je Godišnji finansijski izvještaj Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja, pa shodno tome nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Agencije.

 

b) Revizijom pravilnosti utvrđeno je da finansijske transakcije i druge aktivnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama nijesu u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosila na nedoslednu primjenu Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština, pa u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Agencije za 2018. godinu. 

 

Opširnije...

Saopštenje za javnost
31.05.2019.

/docs/naslovna/2019/Uprava%20za%20kadrove/Slika.jpg

Na sastanku koji je održan danas u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama definisana je dalja saradnja ove Agencije i Uprave za kadrove. 

Sastanku su ispred Uprave za kadrove prisustvovale direktorica Svetlana Vuković i pomoćnica direktorice za obuku i razvoj kadrova Jadranka Đurković dok su u ime Agencije prisutni bili Predsjednik Savjeta Muhamed Gjokaj i Mirjana Volkov Rukovoditeljka Odsjeka za predmete i prigovore.

 

Opširnije...