background-image-1 background-image-2 background-image-3

Izvještaj sa sastanaka (Osiguravajuća društva, Telekomunikacije i Energetika)

14.12.2012.

Jedan od ciljeva Tvining projekta koji se realizuje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka je analiza i mogućnost unaprjeđenja aktivnosti obrade podataka u privatnom sektoru. 

S tim u vezi, 25., 26., i 27.10.2011.godine u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite podataka iz Austrije, Slovenije i Njemačke angažovanih u okviru Tvining projekta u prostorijama Agencije održani su sastanci sa predstavnicima osiguravajućih društava, telekomunikacija i energetike. 

Sastancima su, pored predstavnika Agencije, prisustvovali: stalni savjetnik Tvining Projekta – Lukas Gunderman, Milica Koska – asistent na Projektu, Rosana Lemut-Strle – zamjenica Povjerenice za informacije Slovenije i Gregor Konig – kancelarija Komisije za zaštitu ličnih podataka Austrije.

Na ovim sastancima eksperti za zaštitu podataka iz država članica EU upoznali su se sa standardnim prostupcima obrade podataka u određenim oblastima. Eksperti će uraditi procjenu tih postupaka u pogledu usklađenosti sa propisima iz oblasti zaštite podataka i dati preporuke za unaprjeđenje istih, ukoliko je potrebno. Uz to, održaće se posebna obuka kako bi se relevantni kadar iz odabranih poslovnih sektora upoznao sa zakonodavstvom o zaštiti podataka i najboljom praksom.

Saradnja u ovoj inicijativi je na dobrovoljnoj osnovi i imala je, prije svega, edukativni karakter. 

G-din Lukas Gunderman, istakao je da stupanjem u saradnju i zajedničkom analizom internih pravila može doći do poboljšanja istih. 

Rosana Lemut-Strle upoznala je prisutne sa obavezama koje predviđa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Pojasnila je pravni osnov za obradu podataka, vrijeme čuvanja podataka, proceduru iznošenja podataka van zemlje i dr. Takođe, ukazala je da se mora definisati da li su posrednici i zastupnici osiguravajućih društava obradjivači ili korisnici podataka.

Sastanku održanom 25.10.2011. su prisustvovali predstavnici sljedećih osiguravajućih društava:

• Lovćen osiguranje, 

• Sava Montenegro, 

• Atlas Life osiguranje i 

• Delta Generali osiguranje.

Na sastanku održanom sa telekomunikacionim sektorom, 26.10.2011.g, ekspert na Tvining projektu, g-đa Rozana Lemut je predočila prisutnima procedure koje se moraju poštovati prilikom davanja ličnih podataka nadležnim organima u svrhe pretkrivičnog i krivičnog postupka, šta je pravni osnov kao i u kojim propisima se pravni osnov može naći. Dalje, bilo je riječi o načinu čuvanja odnosno zadržavanja podataka i vremenskom roku istog. Uz to, predstavnici telekomunikacionog sektora su, tokom sastanka, postavljali veliki broj pitanja kako Agenciji tako i projektu što umnogome ukazuje na činjenicu da su upoznati sa zaštitiom ličnih podataka kao i da su zainteresovani da imaju otvoren i konstruktivan dijalog sa Agencijom. 

Sastanku održanom 26.10.2011. su prisustvovali predstavnici sljedećih telekomunikacionih kompanija:

• Crnogorski telekom AD

• Telenor

• Pošta CG

• BBM

• M:tel

• Total TV

27.10.2011.godine, održan je sastanak sa predstavnicima energetskog sektora, tj. Elektroprivrede A.D. Nikšić jer je ta kompanija jedini regulisani monopolista u ovom sektoru u Crnoj Gori. Sastanku je prisustvovalo pet predstavnika ove kompanije koji su prisutne upoznali sa radom i planovima iste.

Na sastanku su pokrenute brojne teme, kao što su: Projekat pametna brojila, energetska efikasnost, dostavljanje računa potrošačima kao i vršenje istraživanja o kvalitetu usluga elektroprivrede.

Iskustva iz Austrije i Njemačke su prenijeli eksperti Tvining Projekta Lukas Gunderman i Gregor Konig.

Ovi sastanci su bili dobra prilika da se u interaktivnoj komunikaciji otvore brojne teme i uspostave osnove buduće saradnje Agencije i privatnog sektora u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka.