background-image-1 background-image-2 background-image-3

Obraćanje predsjednika Savjeta Agencije Šefka Crnovršanina na sastanku sa NVO sektorom

14.12.2012.

Uvaženi predstavnici nevladinog sektora,

Dozvolite mi da Vas pozdravim ispred Agencije za zaštitu ličnih podataka i u svoje ime. Zadovoljstvo mi je što je Agencija inicirala sastanak sa predstavnicima civilnog sektora kako bi zajednički utvrdili načine buduće saradnje u cilju unapređenja zaštite ličnih podataka. Smatram da je na ovom skupu mjesto svim nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima ali za ovu priliku nijesmo bili u mogućnosti da organizujemo brojniji sastanak pa se s toga izvinjavam nevladinim organizacijama koje nijesu pozvane.

Za početak, želio bih da vas podsjetim da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i dalje u fazi konstituisanja. Formirana je u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( « Sl.list CG» br.79/08 i 70/09) kao nadzorni organ, a u vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna je i nezavisna.

Agencija preduzima aktivnosti na edukaciji građana i informisanju javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka  i nadležnostima Agencije, kao organa za nadzor nad sprovođenjem Zakona. Početkom ove godine intezivirali smo aktivnosti kada je u pitanju nadzor ali i dostavljenje evidencija zbirki ličnih podataka. U prilog tome idu i statistički pokazatelji na osnovu kojih je mjerljiv napredak Agencije.

Podizanje nivoa zaštite podataka o ličnosti predstavlja angažman najšireg kruga društvenih subjekata i građana. Pored organa vlasti, izuzetno značajan doprinos mogu da daju i organizacije nevladinog sektora.

Zaštita ličnih podataka u smislu zaštite privatnosti jeste jedno od osnovnih ljudskih prava i kao takav neophodan je uslov za funkcionisanje svakog demokratskog društva.

Od suštinskog značaja za naš rad je implementacija Tvining projekta “Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka”, čiji predstavnik je danas sa nama g-din Lukas Gunderman, a čiji smo korisnici od decembra prošle godine. Ciljevi Tvining projekta sastoje se od dvije komponente: usklađivanje zakonodavstva sa relevantnim zakonodavstvom EU i organizovanje obuke o zaštiti ličnih podataka. S tim u vezi, u saradnji sa ekspertima angažovanim kroz ovaj projekat izrađene su brojne analize zakona u smislu usklađivanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je sistemskog karaktera. Tokom ove godine, nadležnim ministarstvima upućeno je 12 analiza koje mogu poslužiti kao dobra smjernica za izmjene Zakona.

U novom vremenu moramo biti otvoreni prema svim javnostima od građana, medija i civilnog sektora. Obzirom da NVO sektor prati drzuštvena djelovanja, nudi rješenjai i inicira određene teme Agencija za zaštitu ličnih podataka želi stalnu komunikaciju sa istim.

Redovna komunikacija sa NVO sektorom doprinosi kvalitetu rada svakog organa. Smatram veoma korisnim da u fazi kada je Agencija zaživjela u javnosti, prvenstveno kroz predmete koje ima u svojoj nadležnosti, saradnju podignemo na viši nivo. Ističem da smo i u dasadašnjem radu imali dobru saradnju sa civilnim sektorom koja se ogledala u interesovanju za rad Agencije iskazanom kroz podnošenje zahtjeva za pristup informacijama, kroz inicijative i informacije koje dobijamo a koje su u intreresu unapređenja zaštite ličnih podataka i uključivanjem u rad Radne grupe na usklađivanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa Zakonom o tajnosti podataka i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Govoreći konkretno o stanju zaštite podataka o ličnosti, ne može se reći da je na zadovoljavajućem nivou. Sudeći po izvršenim inspekcijskim nadzorima, ali i po dostavljenim zbirkama ličnih podataka, čime su rukovaoci zbirki ispunili osnovnu zakonsku obavezu, iznenađuje presjek stanja koji se iz prednjeg može izvući. Naime, stanje u privatnom i javnom, tj. državnom sektoru se bitno razlikuje, u smislu poštovanja i primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sudeći po statistici dostavljenih zbirki ličnih podataka, javni, tj. državni sektor je svoje zakonske obaveze zanemario. Drugim riječima, najmanje zbirki ličnih podataka je pristiglo iz državnog sektora, što i nije podatak koji ističemo s ponosom, jer je državni sektor taj koji bi trebao biti primjer za privatni sektor u smislu poštovanja zakonskih okvira u Crnoj Gori. Privredna društva ili privatni sektor, osim prijavljivanja zbirki ličnih podataka, često se obraća Agenciji za konsultacije u cilju što adekvatnijeg pristupa obradi i zaštiti ličnih podataka. Isti se obraćaju i zahtjevom za saglasnost za iznošenje ličnih podataka iz Crne Gore, što je zakonska obaveza s kojom mnogi rukovaoci zbirki nijesu upoznati, a najčešće je to slučaj za firme podružnice ili predstavništva inostranih preduzeća, koji iznose lične podatke u svoju matičnu firmu u inostranstvu. Ovdje valja izdvojiti i video nadzor, kao poseban vid obrade ličnih podataka, a ujedno i najučestalije pitanje i problematika sa kojom se susrijeće Agencija u svom radu. S obzirom da je široko rasprostranjen, najveća kršenja zakona su evidentirana upravo u tom segmentu obrade ličnih podataka. Naime, rukovaoci zbirki proizvoljno postavljaju kamere na mjestima koja zakon ne predviđa, odnosno zabranjuje.

U Analitičkom izvještaju Evropska komisija je ukazala da zakonodavstvo u ovoj oblasti tek treba da bude usklađeno sa zakonodavstvom EU. U toku su izmjene i dopune Zakona o zaštiti ličnih podataka, zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o tajnosti podataka, u kojim radnim grupama smo i mi uključeni. Tvining projekat koji je u toku pruža zaposlenima u Agenciji da na najbolji način iskoriste iskustvo Agencija za zaštitu podataka različitih država, članica EU. Sprovođenjem tvinig projekta biti ćemo u prilici da ukažemo koje odredbe postojećeg Zakona treba mijenjati.

Ovim sastankom Agencija iskazuje otvorenost za sve prijedloge, sugestije i inicijative koje će uslijediti s Vaše strane. Najvažnije je da građane koji smatraju da im je povrijeđeno pravo na zaštitu ličnih podataka uputite na Agenciju koja će kao nadzorni organ preduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako bi se identifikovali slučajevi kršenja ovog prava.

U nadi da ćemo zajedničkim djelovanjem izvršiti edukaciju javnosti i doprinijeti podizanju stepena svijesti o obavezi poštovanja prava svakog pojedininca, sve u zajedničkom cilju zaštite prava na privatnost, otvaram ovaj sastanak i očekujem aktivno učešće svih prisutnih u istom.

Hvala!

Šefko Crnovršanin

 

Prisutni sastanku su članovi Savjeta i direktor Agencije.