background-image-1 background-image-2 background-image-3

Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

14.12.2012.

Poštovani,

Pojedini crnogorski mediji su dana 16.09.2011.godine, prilikom izvještavanja sa sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore , održane 15.09.2011.godine naveli da ste na istoj postavili pitanje “ da li je direktor Agencije Bojan Obrenović bez prethodno raspisanog konkursa želio da primi pomoćnika i sekretara, te da li se radi o policijskim službenicima”. Obzirom da lično nijesam bio prisutan na sjednici, te da shodno tome nijesam imao mogućnost da Vam dam odgovor na postavljeno pitanje, koristim ovu priliku da to i učinim.

Naime, Agencija za zaštitu ličnih podataka još uvijek nije kadrovski popunjena i svakako da postoji težnja da se , pored već popunjenih najstručnijih radnih mjesta, prvenstveno kontrolora koji vrše inspekcijski nadzor, u ovoj godini izvrši popunjavanje drugih značajnih mjesta za efikasno funkcionisanje Agencije. Kako se Agencija finansira iz državnog Budžeta, postoji obaveza da za svako novo zapošljavanje prethodno dobijemo saglasnost Ministartva finansija. Kao prioritetna mjesta za zapošljavanje, kao neko ko organizuje posao u Agenciji, opredijelio sam se za radna mjesta: sekretar, pomoćnik direktora i glavni računovođa. Nadležnom Ministarstvu smo se obratili za davanje saglasnosti za popunjavanje navedenih mjesta. Do danas smo dobili saglasnost samo za sekretara dok za ostala dva mjesta još uvijek čekamo odgovor. U prilog tome da informacije koje ste naveli kao “nezvanične podatke do kojih ste došli” nijesu tačne ide i činjenica da je Agencija 13.09.2011.godine kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore raspisala oglas za prijem sekretara, a isti je objavljen danas u dnevnom listu “Pobjeda”. Smatram da prilikom zapošljavanja treba voditi računa prvenstveno da se radi o kvalifikovanom i stručnom kadru dok je, za mene, irelevantna činjenica gdje je neko prethodno radio, da li je to državni organ, privredno društvo, NVO sektor ili pak Uprava policije.

Smatram da ste iznoseći ovakve podatke trebali imati u vidu da oni negativno utiču na moj autoritet i imidž Agencije u javnosti pa ste stoga iste prethodno trebali provjeriti. Takođe, saopštili ste da se izvinjavate ukoliko podaci do kojih ste došli nijesu tačni i ja prihvatam Vaše izvinjenje ali očekujem da nakon mog obraćanja saopštite njihov izvor.

U nadi da sam Vam pojasnio sporno pitanje, srdačno Vas pozdravljam.