background-image-1 background-image-2 background-image-3

Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

14.12.2012.

Poštovani zamjeniče predsjednika Odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo, 

Dozvolite mi da učinim nekoliko uvodnih napomena u vezi sa Posebnim izvještajem o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa prijedlogom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 01. jula 2011.godine, koji se nalazi pred vama.

Polazeći od Zaključka Skupštine Crne Gore („ Službeni list CG“, br. 28/11) Agencija za zaštitu ličnih podataka Crne Gore, u skladu sa članom 62 stav 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni list CG“, br.70/09), podnosi Posebni Izvještaj. 

Poseban Izvještaj Agencije prikazuje komentare sa sprovedenim aktivnostima i preduzetim mjerama na sve pojedinačne tačke Zaključka. U istom smo prikazali: Plan rada, statističke podatke vezane za broj mišljenja, preporuka, saglasnosti, zahtjeva za zaštitu prava, izvršenih nadzora i ponovnih nadzora sa konstatacijama, analiza za usklađivanje zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, aktivnosti na medijskoj i drugim oblicima promocije Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zatim aktivnosti bazirane na edukaciji, međunarodnoj saradnji Agencije kao i aktivnosti koje se planiraju u drugoj polovini tekuće godine. 

Stanje u oblasti zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori, govoreći u kontekstu perioda od prvih šest mjeseci tekuće godine, je u velikoj mjeri poboljšano. Neposredan uticaj, odnosno doprinos navedenoj konstataciji, zasigurno je dala Agencija kroz neposredan nadzor nad primjenom predmetnog Zakona. Inspekcijski nadzori su, ne samo u dijelu nalaganja ispravljanja konstatovanih nepravilnosti, već i svojom edukativnom ulogom, doprinijeli razvoju svijesti o važnosti, ali i nužnosti zakonitog prikupljanja, obrađivanja i čuvanja ličnih podataka u cjelokupnom društvenom životu Crne Gore. Sve su češće situacije da se građani obraćaju Agenciji sa pitanjima ili zahtjevima za mišljenje o zakonitosti obrade njihovih ličnih podataka, ali i sa zahtjevima za zaštitu prava, od kojih su neki za rezultat imali izmjenu procedura, pravilnika, uopšte zakonskih akata koji se bave načinima obrade ličnih podataka. To najbolje govori o uticaju Agencije na podizanju svijesti građana o njihovim pravima da znaju i da utiču na upotrebu i obradu svojih ličnih podataka. Agencija je, u tom kontekstu, pokrenula i inicijativu za izmjenu određenih zakona, za koje je procijenjeno da nijesu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Govoreći konkretno o stanju zaštite podataka o ličnosti, ne može se reći da je na zadovoljavajućem nivou. Sudeći po izvršenim inspekcijskim nadzorima, ali i po dostavljenim zbirkama ličnih podataka, čime su rukovaoci zbirki ispunili osnovnu zakonsku obavezu, iznenađuje presjek stanja koji se iz prednjeg može izvući. Naime, stanje u privatnom i javnom, tj. državnom sektoru se bitno razlikuje, u smislu poštovanja i primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Sudeći po statistici dostavljenih zbirki ličnih podataka, javni, tj. državni sektor je svoje zakonske obaveze zanemario. Drugim riječima, najmanje zbirki ličnih podataka je pristiglo iz državnog sektora, što i nije podatak koji ističemo s ponosom, jer je državni sektor taj koji bi trebao biti primjer za privatni sektor u smislu poštovanja zakonskih okvira u Crnoj Gori. Privredna društva ili privatni sektor, osim prijavljivanja zbirki ličnih podataka, često se obraća Agenciji za konsultacije u cilju što adekvatnijeg pristupa obradi i zaštiti ličnih podataka. Isti se obraćaju i zahtjevom za saglasnost za iznošenje ličnih podataka iz Crne Gore, što je zakonska obaveza s kojom mnogi rukovaoci zbirki nijesu upoznati, a najčešće je to slučaj za firme podružnice ili predstavništva inostranih preduzeća, koji iznose lične podatke u svoju matičnu firmu u inostranstvu. Ovdje valja izdvojiti i video nadzor, kao poseban vid obrade ličnih podataka, a ujedno i najučestalije pitanje i problematika sa kojom se susrijeće Agencija u svom radu. S obzirom da je široko rasprostranjen, najveća kršenja zakona su evidentirana upravo u tom segmentu obrade ličnih podataka. Naime, rukovaoci zbirki proizvoljno postavljaju kamere na mjestima koja zakon ne predviđa, odnosno zabranjuje. 

Statistika rada Agencije za ovu godinu pokazuje zavidan porast u broju inspekcijskih nadzora, podnijetih i riješenih zahtjeva za zaštitu prava, datih mišljenja, donijetih odluka o saglasnosti za formiranje zbirki, odluka o iznošenju ličnih podataka iz Crne Gore, preporuka datih u cilju unaprijeđenja zaštite ličnih podataka, kao i u angažmanu na analizi zakonodavstva u Crnoj Gori u cilju što bolje harmonizacije ostalih zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U Analitičkom izvještaju Evropska komisija je ukazala da zakonodavstvo u ovoj oblasti tek treba da bude usklađeno sa zakonodavstvom EU. Tvining projekat koji je u toku pruža zaposlenima u Agenciji da na najbolji način iskoriste iskustvo Agencija za zaštitu podataka različitih država, članica EU. Sprovođenjem Tvinig projekta biti ćemo u prilici da ukažemo koje odredbe postojećeg Zakona treba mijenjati. 

Stalan zadatak Agencije u ovoj godini (2011.) će biti: 

- Rad na izmjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

- Učešće u radu Radnih grupa koje se bave usklađivanjem drugih zakona sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti 

- Učešće u radu Radne grupe za izradu Zakona o slobodnom pristupu informacijama

- Podizanje nivoa svijesti građana i obveznika u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kroz aktivnosti na osmišljavanju, štampanju i distribuiranju letaka za građane i obveznike

- Nastaviti redovne kotrole i nadzore po zahtjevima za zaštitu prava

- Prisustvovanje sastancima Working party Article 29., Brisel

- Studijska posjeta u organizaciji Tvining projekta, Ljubljana i Bec

- Prisustvovanje sastanku Berlin group (Medjunarodna ekspertska grupa za pitanje zaštite podataka u telekomunikacionom saobraćaju

- Studijska posjeta u organizaciji Tvininga, Njemačka

- Organizacija regionalne konferencije Agencija za zaštitu ličnih podataka

- Bolja saradnja sa NVO 

- Intenzivnija aktivnost na izradi projekta za uvođenje i formiranje registra

Mogu da istaknem da je poslije 1.jula, zajedno sa ekspertima Tvinig projekta, urađeno više analiza zakona koje treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to: Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, Zakona o strancima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o centralnom registru, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o ličnoj katri, Zakona o putnim ispravama, pa ćemo iste analize poslati nadležnim organima – predlagačima zakona na razmatranje. 

Iz ovog kratkog obraćanja želio sam da dam uvod, koji bi poslužio kao poziv da zajednički sagledamo i analiziramo rad Agencije i na taj način damo doprinos da njen rad ubuduće bude bolji i kvalitetniji, a sve u cilju podizanja stepena zaštite ličnih podaka na viši nivo.