background-image-1 background-image-2 background-image-3

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore razmotrio Posebni izvještaj Agencije

14.12.2012.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj dana 15.09.2011.godine, razmotrio je Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine, koji je, shodno Zaključku Skupštine, podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagača i veoma konstruktivne rasprave u kojoj su učestvovali članovi Odbora, Odbor je sa devet glasova „za“ i dva „uzdržana“ podržao Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine.