background-image-1 background-image-2 background-image-3

IZVJEŠTAJ SA SEMINARA PRIVREDNA KOMORA CG

10.10.2018.

TEMA:Zaštita ličnih podataka-Obaveze privrednih subjekata

 

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u srijedu 10. oktobra 2018. godine, organizovala je predavanje u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na temu: Zaštita ličnih podataka - Obaveze privrednih subjekata na kojem su govorile Mirjana Volkov, rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore i Branka Bešović, pravna savjetnica u Odsjeku.

Cijeneći važnost adekvatne primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnim akcentom na obaveze crnogorskih privrednih subjekata, pogotovu imajući u vidu da je dio subjekata koji obrađuju podatke građana EU već u obavezi da primjenjuje Opštu Uredbe o zaštiti ličnih podataka-GDPR (finansijski, telekomunikacioni, bankarski, osiguravajući sektor i drugi), organizovano je predavanje u cilju edukacije predstavnika privrednih subjekata.

Na seminaru su predstavnice Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama govorile o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, dale osvrt na obaveze privrednih subjekata u primjeni GDPR-a (službenik za zaštitu ličnih podataka, sertifikacija, pravo na zaborav, Privacy by design & default, novčana upravna mjera, kaznene mjere i dr.), o nadležnostima Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Kontroli subjekata - Nadzor Agencije, aktuelnim kaznenim odredbama, iskustvima iz prakse i td.

Cilj edukacije je da se privrednim subjektima pruže dodatne informacije u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u svijetlu primjene Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka GDPR. To je veoma kompleksan dokument koji je donijela EU i koji se primjenjuje od 25. maja 2018. godine u članicama EU. GDPR ne obavezuje samo članice Unije već i subjekte izvan EU koji obrađuju podatke građana EU. Cilj Uredbe je da se građaninu EU obezbijedi adekvatan stepen zaštite ličnih podataka, odnosno unificiran sistem zaštite ličnih podataka, bez obzira gdje se nalazio i da li se njegovi podaci obrađuju u EU ili izvan nje, rekla je Mirjana Volkov.

Naš zadatak je, da privrednim subjektima približimo zaštitu ličnih podataka, da napravimo platformu da subjekti, odnosno da službenici i lica koji rade u određenim kompanijama budu spremni za primjenu Uredbe. Mnogi od njih su već u obavezi da primjenjuju Uredbu, ali da bi se ona na adekvatan način primjenjivala mora postojati dobra osnova koja je već predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. GDPR je nadgradnja ovog zakonskog okvira i mi, iako nijesmo članica EU, svakako težimo članstvu u EU, pa je zadatak Crne Gore da svoje zakonodavstvo harmonizuje i da transponuje odredbe evropskih akata, i u oblasti zaštite ličnih podataka.

U radu skupa učestvovala je Branka Bešović , pravna savjetnica koja je govorila o obavezama privrede koje se odnose na evidenciju zbirki ličnih podataka, interno pravilo obrade i zaštite pomenutih podataka, video nadzor, biometriju i drugom.

Bešović je privrednim subjektima pojasnila praktična rješenja, upoznala ih sa obavezama prema Agenciji, zatim na koji način se ovoj agenciji dostavlja zbirka ličnih podataka kao i što je to interno pravilo koje svaki subjekt treba da ima. Objašnjena je i uloga službenika za zaštitu ličnih podataka, a to je lice koje je unutar privrednog subjekta zaduženo za zaštitu ličnih podataka i koje je po Uredbi prva kontakt tačka

Skupu je prisustvovao veliki broj predstavnika preduzeća, njih preko 70, koji su iskazali zapaženo interesovanje za ovu važnu temu.