background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

13.09.2021.

Povodom javnog poziva NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da se pokrene postupak protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta zbog kršenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ukazujem na sljedeće:


Prije svega, u dijelu ocjene NVO „Centar za građansko obrazovanje“ da bi doprinos člana Savjeta AZLP, Muhameda Gjokaja, bio mnogo efikasniji ukoliko bi on preuzeo aktivniju ulogu u rukovođenju, usmjeravajući rad AZLP-a i na sprovođenje sankcija kao mehanizma za poštovanje zakonskih okvira iz njene nadležnosti, pojasnio bih da je Agencija samostalan i nezavisan organ sa precizno utvrđenim nadležnostima kako Savjeta tako i direktora, pa samim tim pokušaj ove NVO da sugeriše način organizacije rada i nadležnosti organa Agencije, mimo onih utvrđenih zakonom i Statutom, kao i favorizovanje bilo koga, u ovom slučaju gospodina Gjokaja, u ranijem sazivu predsjednika Savjeta Agencije, smatram vrlo neprikladnim i u najmanju ruku neprimjerenim pokušajem uticaja na samostalnost i nezavisnost našeg rada.


Nadalje, članom 39 stav 1 tačka 4 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12 i 30/17) je propisano da Agencija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama i ponovne upotrebe informacija.


Pravilnikom o načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti slobodnog pristupa informacijama (broj 01-125-5942-2/17 od 19.05.2017. god.) utvrđena su pravila postupka za vršenje nadzora od strane Agencije.


U konkretnom slučaju radilo se o vanrednom inspekcijskom nadzoru po inicijativi člana Savjeta Agencije gospodina Muhameda Gjokaja.


Kontrolori Agencije, koji su samostalni u vršenju nadzora, su započeli postupak nadzora 02.09.2021. godine, a 06.09.2021. godine sačinili Zapisnik o nadzoru. U postupku nadzora utvrđeno je činjenično stanje, uočene su određene nepravilnosti i subjektu nadzora ostavljen je rok od 15 dana od dana prijema zapisnika da otkloni iste. Kontrolori su postupili u skladu sa odredbama člana 24 Pravilnika o načinu vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti slobodnog pristupa informacijama, kojim se propisuje da „kada u obavljanju nadzora kontrolor utvrdi da je povrijeđen Zakon ili drugi propis, kontrolor je obavezan da preduzme upravne mjere i radnje, između ostalog, ukaže na utvrđene nepravilnosti i odredi način i rok za njihovo otklanjanje u skladu sa težinom utvrđene nepravilnosti u roku ne dužem od 30 dana, izuzetno ukoliko je subjektu nadzora zbog složenosti otklanjanja nepravilnosti potrebno više vremena rok ne može biti duži od 60 dana“.


Takođe, članom 15 Pravilnika je propisano da „Provjera postupanja subjekta nadzora po nalogu Agencije sprovodi se u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti nakon izvršenog nadzora i nakon roka ostavljenog za otklanjanje nepravilnosti. Provjera postupanja se obavlja nakon isteka roka utvrđenog aktom Agencije za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) odnosno 30 (trideset) dana od dana prijema zapisnika, izuzetno u roku do 60 (šesdeset) dana“.


Kontrolor je dužan da upozna odgovorno lice subjekta nadzora da ima pravo primjedbi na zapisnik o sprovedenom nadzoru neposredno prilikom uručivanja zapisnika, odnosno ukoliko se zapisnik dostavlja naknadno putem pošte, u roku od tri dana od dana prijema zapisnika.


Iz naprijed navedenog lako se da zaključiti da postupak nadzora kod pomenutog subjekta nadzora još nije okončan, te se nijesu stekli uslovi da Agencija, odnosno kontrolor, podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Dosadašnja praksa Agencije, je da se subjektu nadzora ukaže na nepravilnosti i ostavi rok za otklanjanje, te da ukoliko subjekt ne postupi po nalogu kontrolora, pokreće se prekršajni postupak.


Kada su u pitanju navodi ove NVO u kojima se pozivaju na izjavu gospodina Gjokaja, a tiču se na nepostupanje po zahtjevima AZLP-a za dostavljanje informacija, koji su upućeni organima vlasti, i njihovo podsjećanje da u Zakonu postoje slični mehanizmi u vidu sankcija, koje samo treba primijeniti, sugerišem da bi bilo poželjno da NVO „Centar za građansko obrazovanje“, obrati pažnju na odredbe Zakona, obzirom da shodno članu 46 ZOSPI, osim za slučajeve proaktivnog pristupa, inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona, vrši ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, a ne Agencija, te da će Agencija shodno svojim nadležnostima, u svim slučajevima, uputiti inicijative nadležnom ministarstvu.


Ovim putem ukazujem da je u 2020.godini, sa novim rukovodstvom Agencije, zajedno sa ostalim zaposlenim, uloženo mnogo truda na unapređenju rada Agencije, prvenstveno boljom organizacijom rada, te da je i uprkos problemima u radu zbog pandemije uzrokovane COVID 19, zabilježen očigledan napredak u blagovremenom postupanju u odnosu na ranije godine što se, ukoliko se želi, jasno može vidjeti uvidom u Izvještaj o radu za 2020.godinu. U cilju informisanja javnosti izdvajam samo određene segmente koji se tiču slobodnog pristupa informacijama, o čemu je uostalom i bilo riječi u saopštenju NVO „Centar za građansko obrazovanje“.


 

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Zaprimljeno žalbi

3554

4862

3909

3518

3000

Odlučeno žalbi

2687

3880

3284

3684

4328

Nije odlučeno

867

982

625

1199

217

Odlučeno iz ranijeg perioda

-

-

-

166

1545D i r e k t o r
Ivan MedojevićSaopstenja CGO