background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

15.12.2021.

Po nalogu direktora Agencije, a povodom inicijative člana Savjeta Agencije Muhameda Gjokaja, po službenoj dužnosti pokrenut je i vođen inspekcijski nadzor u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta. U toku inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u internet stranicu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, te sačinjen zapisnik sa konstatovanim povredama odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama u dijelu proaktivne objave informacija. Subjektu nadzora dat je rok od 15 dana za otklanjanje nepravilnosti konstatovanih zapisnikom. 
Kontrolnim nadzorom koji je izvršen dana 22.10.2021. godine utvrđeno je da je subjekt nadzora otklonio nepravilnosti koje se odnose na: objavu Vodiča za slobodan pristup informacijama za 2021. godinu, te da je isti objavljen u okviru Knjige internih procedura; da su objavili javne registre i javne evidencije; spisak zaposlenih sa njihovim zvanjima i spisak javnih funkcionera, kao i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije. Takođe je utvrđeno da subjekt nadzora nije otklonio povrede koje se odnose na neobjavljivanje rješenja i drugih pojedinačnih akata koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica u 2021. godini, kao i informacija po osnovu rješenja kojim je odobren pristup traženim informacijama u mašinski čitljivom formatu.
Kako nije u cjelosti postupljeno po ukazanim nepravilnostima, Agencija je Rješenjem naredila odgvornom licu u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, da u roku od 8 dana od prijema rješenja iste otkloni. 
S obzirom da u ostavljenom roku subjekt nadzora nije postupio po rješenju Agencije, odnosno nije otklonio nepravilnosti, to je Sudu za prekršaje u Podgorici, dana 03.12.2021. podnijet je Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u Ministarstvu, zbog prekršaja iz člana 47 stav 1 tačka 2 u vezi člana 47 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.