background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost

15.12.2021.

Kao direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama pokrenuo sam inicijativu za postupak nadzora kod privatne zdravstvene ustanove „Codra“ i Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Naime, u sredstvima informisanja, objavljena je informacija da su podnijete dvije krivične prijave protiv v.d. direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Dragoslava Šćekića, od kojih se jedna odnosi na sumnju da je iz privatne bolnice „Codra“ uzeo više od 50 zdravstvenih kartona i, bez znanja bolnice i pacijenata, poslao ih u Srbiju na provjeru.

Shodno čl.50 st.1 tač.1 i čl. 65 st.1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  („Službeni list CG“, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17) izvršen je nadzor kod Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kao subjekta nadzora, i shodno tome sačinjen je Zapisnik o izvršenom nadzoru, br.02-19-7346-5/21 od 19.10.2021. godine. 

Na Zapisnik o izvršenom nadzoru, od strane Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, kao subjekta nadzora, u skladu sa članom 68 stav 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, blagovremeno je podnijet Prigovor, br. 05-19-7346-7/21 od 02.11.2021. godine.

Savjet Agencije, u postupku odlučivanja po Prigovoru koji je izjavljen od  strane Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore na Zapisnik o izvršenom nadzoru, na sjednici održanoj dana 02.12.2021. godine, donio je Rješenje Br. 05-19-7346-11/21, koje je objavljeno na sajtu Agencije.

Imajući u vidu naprijed navedeno, Sudu za prekršaje u Podgorici, je dana 14.12.2021. godine podnijet Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore, zbog prekršaja iz čl.74 st.2 u vezi st.1 tač.2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.