background-image-1 background-image-2 background-image-3

Tvining projekat

Ciljevi Tvining projekta su jačanje kapaciteta Crne Gore za zaštitu ličnih podatka i sprovođenje zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu podataka. Sastoji se od dvije komponente: usklađivanje zakonodavstva i organizovanje obuke o zaštiti ličnih podataka.

 

Komponenta 1 – Usklađivanje zakonodavtsva

 Zakon o zaštiti ličnih podataka Crne Gore će se razmotriti, uglavnom u pogledu prenošenja opšte Direktive o zaštiti podataka Evropske unije (Direktiva 95/46/EK). Izradiće se preporuke za dalje usklađivanje Zakona. 

Crnogorsko zakonodavstvo će se analizirati kako bi se identifikovali zakon i podzakosi akti koji se moraju uskladiti s zahtjevima Zakona o zaštiti ličnih podataka i Direktivom 95/46/EK. Radne grupe će se formirati kako bi se izradile neophodne izmjene.

U saradnji sa kontrolorima podataka u privatnom sektoru, njihova interna dokumenta, postupci i procedure će se analizirati kako bi se uskladili sa zahtjevima Zakona o zaštiti podataka Crne Gore i Direktivom 95/46/EK. 

Pripremiće se dva priručnika, jedan za kontrolore u privatnom i državnom sektoru i jedan za građane koji će ih informisati o pravima i obavezama u pogledu zaštite ličnih podataka. 

Uobičajene procedure u Agenciji za zaštitu ličnih podataka Crne Gore će se modernizovati. Stručnjaci iz zemalja članica će pružiti pomoć u uspostavljanju sistema registracije obavještenja za kontrolore podataka. Takođe će staviti na raspolaganje svoje znanje kada je riječ o drugim uobičajenim procedurama organa za zaštitu podataka, kao što su inspekcije i postupanje sa žalbama.

Komponenta 2 – Obuka o zaštiti podataka

Izradiće se plan o usavršavanju i osposobljavanju zaposlenih u Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Izradiće se takođe i preporuke za izmjenu plana i obezbijediće se dodatna obuka. 

Obuka o zaštiti ličnih podataka će se obezbijediti za:

• lica zaposlena u državnim organima i lokalnim samoupravama.

• lica zaposlena u institucijama širom različitih sektora rada.

• lica zaposlena u privatnom sektoru.