Saopštenje za javnost

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo Ruzdi Jashari- glavni državni nadzornik i Ramadan Qehaja- državni nadzornik, 22.11.2011.godine posjetili su crnogorsku Agenciju za zaštitu ličnih podataka. Goste su primili predsjednik Savjeta-Šefko Crnovršanin, direktor Agencije- Bojan Obrenović, kontrolor- Muhamed Gjokaj i savjetnica- Mirjana Perišić.

Opširnije...

Izvještaj sa seminara

14.12.2012.

U okviru Tvining Projekta „ Sprovđenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori “ u periodu od 15.-17.novembra 2011.godine u Upravi policije u Podgorici održana je obuka za policijske službenike.

Eksperti iz Austrije, g. Marouschek Paul i g. André Peter održali su obuke u cilju sprovođenja prakse zaštite ličnih podataka u policijskim poslovima. Ovaj vid obuke prošlo je dvadesetak zaposlenih koji rade na odgovarajućim poslovima i koji su odgovorni za donošenje odluka o obradi ličnih podataka u okviru obavljanja svojih dužnosti.

Opširnije...

Odgovor Telenor-a d.o.o.

14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.


Izvještaj sa sastanaka (Osiguravajuća društva, Telekomunikacije i Energetika)

14.12.2012.

Jedan od ciljeva Tvining projekta koji se realizuje u Agenciji za zaštitu ličnih podataka je analiza i mogućnost unaprjeđenja aktivnosti obrade podataka u privatnom sektoru. 

S tim u vezi, 25., 26., i 27.10.2011.godine u saradnji sa ekspertima iz oblasti zaštite podataka iz Austrije, Slovenije i Njemačke angažovanih u okviru Tvining projekta u prostorijama Agencije održani su sastanci sa predstavnicima osiguravajućih društava, telekomunikacija i energetike.

Opširnije...

Izvještaj sa sastanka sa predstavnicima NVO sektora

14.12.2012.

U ponedjeljak, 24.oktobra 2011.godine, u restoranu „Ribnica“ u Podgorici sa početkom u 11h Agencija za zaštitu ličnih podataka organizovala je sastanak sa predstavnicima crnogorskih nevladinih organizacija. Tema sastanka je bila utvrđivanje načina buduće saradnje na relaciji Agencija-NVO sektor.

Opširnije...