Posjeta njemačkoj agenciji za zaštitu ličnih podataka

14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka, u okviru Tvining Projekta „Sprovođenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori“ borave u studijskoj posjeti Njemačkoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka. Posjeta će biti obavljena u periodu od 19. do 24.09.2011.godine. Crnogorsku delegaciju čine: Šefko Crnovršanin- predsjednik Savjeta, Aleksa Ivanović i Radenko Lacmanović- članovi Savjeta, Bojan Obrenović- direktor i Zorica Čizmović (MUP CG)- lider Projekta. Ova posjeta će biti dobra prilika da se predstavnci naše Agencije upoznaju sa radom, nadležnostima i praksom Njemačke Agencije.


Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

14.12.2012.

Poštovani,

Pojedini crnogorski mediji su dana 16.09.2011.godine, prilikom izvještavanja sa sjednice Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore , održane 15.09.2011.godine naveli da ste na istoj postavili pitanje “ da li je direktor Agencije Bojan Obrenović bez prethodno raspisanog konkursa želio da primi pomoćnika i sekretara, te da li se radi o policijskim službenicima”. Obzirom da lično nijesam bio prisutan na sjednici, te da shodno tome nijesam imao mogućnost da Vam dam odgovor na postavljeno pitanje, koristim ovu priliku da to i učinim.

Opširnije...

Obraćanje direktora Agencije Koči Pavloviću, članu Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

14.12.2012.

Poštovani zamjeniče predsjednika Odbora, poštovani poslanici, dame i gospodo, 

Dozvolite mi da učinim nekoliko uvodnih napomena u vezi sa Posebnim izvještajem o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa prijedlogom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 01. jula 2011.godine, koji se nalazi pred vama.

Opširnije...

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore razmotrio Posebni izvještaj Agencije

14.12.2012.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj dana 15.09.2011.godine, razmotrio je Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine, koji je, shodno Zaključku Skupštine, podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagača i veoma konstruktivne rasprave u kojoj su učestvovali članovi Odbora, Odbor je sa devet glasova „za“ i dva „uzdržana“ podržao Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine.


Obavještenje rukovaocima zbirki ličnih podataka

14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podatka je osnovana kao nadzorni organ za primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. list CG br. 79/08 i 70/09), a u vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Po ovom Zakonu obavezni su da postupaju državni organi, organ državne uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave, privredno društvo i drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori. Osnovna uloga Agencije je da vrši nadzor nad zaštitom ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom.

Opširnije...