background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
14.12.2012.

U nedjelju 04.12.2011.godine, dnevni list „Dan“ je objavio tekst pod nazivom „ Lukšić i Roćen na vezi sa Šarićem “ u okviru kojeg je objavljen navodni listig telefonskih razgovora Darka Šarića. Istog dana, predsjednik Vlade Igor Lukšić i ministar vanjskih poslova Milan Roćen sazvali su konferenciju za javnost. Tom prilikom premijer je zatražio da mu se kao građaninu Crne Gore zaštite ljudska prava koja su povrijeđena objavljivanjem, kako on navodi, falsifikovanog listinga na kojem stoji da je Šarić imao telefonsku komunikaciju sa njim i ministrom Roćenom. 

Obraćanje premijera predstavlja svojevrsan zahtjev za zaštitu prava po kojem je Agencija za zaštitu ličnih podataka dužna da postupi.

S tim u vezi, Agencija će preduzeti sve potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdila eventulna povreda prava, o čemu će javnost blagovremeno informisati.


Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.


Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka Republike Kosovo Ruzdi Jashari- glavni državni nadzornik i Ramadan Qehaja- državni nadzornik, 22.11.2011.godine posjetili su crnogorsku Agenciju za zaštitu ličnih podataka. Goste su primili predsjednik Savjeta-Šefko Crnovršanin, direktor Agencije- Bojan Obrenović, kontrolor- Muhamed Gjokaj i savjetnica- Mirjana Perišić.

Opširnije...

Izvještaj sa seminara
14.12.2012.

U okviru Tvining Projekta „ Sprovđenje strategije za zaštitu ličnih podataka u Crnoj Gori “ u periodu od 15.-17.novembra 2011.godine u Upravi policije u Podgorici održana je obuka za policijske službenike.

Eksperti iz Austrije, g. Marouschek Paul i g. André Peter održali su obuke u cilju sprovođenja prakse zaštite ličnih podataka u policijskim poslovima. Ovaj vid obuke prošlo je dvadesetak zaposlenih koji rade na odgovarajućim poslovima i koji su odgovorni za donošenje odluka o obradi ličnih podataka u okviru obavljanja svojih dužnosti.

Opširnije...

Odgovor Telenor-a d.o.o.
14.12.2012.

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka na današnjoj sjednici, većinom glasova, odbio je predlog člana Savjeta, Alekse Ivanovića, za pokretanje postupka za razrješenje direktora Bojana Obrenovića.

Nakon rasprave u kojoj su se čuli argumenti za i protiv predloga Savjet je ocijenio da ne postoje razlozi za smjenu direktora Agencije.

Zaključeno je da predlog nije osnovan jer se podnosilac istog pozvao na član 58 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim je propisano da Savjet imenuje direktora na period od četiri godine, te da za direktora ne može biti izabrano lice koje ne ispunjava uslove i za člana Savjeta. U članu 55 pomenutog zakona propisani su razlozi za prestanak mandata članovima Savjeta. Pošto član 58 ne predviđa razloge za prestanak mandata direkotru Agencije primijenjena je analogija sa članom 55 i zaključeno da ne postoji ni jedan od razloga iz tog člana da bi bio razriješen direktor Agencije. 

Dosadašnji rad Agencije ocijenjen je kao kvalitetan, što najbolje potvrđuju i zaključci Skupštine Crne Gore u dva navrata, kao i stavoti nevladinih organizacija, izvještaji predstavnika Evropske Unije i sl.

Izazovi koji stoje pred Agencijom, pogotovo imajući u vidu da se o pravu na zaštitu privatnosti u Crnoj Gori malo zna, kako kod građana tako i kod državnih institucija, obavezuju članove Savjeta i direktora da se maksimalno angažuju kako bi rad Agencije bio dodatno unaprijeđen.