background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 12.06.2013
12.06.2013.

Uprava za nekretnine CG postupila po Zapisniku Agencije i otklonila nepravilnosti u pogledu obrade ličnih podataka imaoca prava na nepokretnosti na način što se na internet stranici www.uzn.me više ne prikazuju podaci koji se odnose na JMBG i adresu.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je izvršila inspekcijski nadzor kod Uprave za nekretnine Crne Gore koji je završen dana 25.02.2013.godine.

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru, između ostalog, ukazano je i na sljedeće:

„ Osnovni problem, vezano za objavljivanje ličnih podataka iz Registra korisnika podataka i imaoca prava na nepokretnosti se tiče obima podataka imaoca prava na nepokretnosti na intrnet stranici. Naime, internet pretragom po broju lista nepokretnosti, i broju parcele za stambene zgrade, osim vlasnika pojedinih stambenih jedinica može se vidjeti JMBG svakog vlasnika ponaosob, što u suštini može biti osnov za njegovu dalju zloupotrebu.

Opširnije...

Obavještenje
08.04.2013.

U vezi sa podnošenjem Žalbe na akt prvostepenog organa koji se odnosi na slobodan pristup informacijama, obavještavamo Vas da se uplata administrativne takse u iznosu od 5 EURA vrši na žiro račun Budžeta CG br.907-0000000083001-19, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama. Žalba se podnosi prvostepenom organu u dva primjerka sa dokazom o uplati administrativne takse.

Postupak rješavanja po žalbi na prvostepeno rješenje je u nadležnosti Savjeta Agencije.


Saopštenje za javnost
30.01.2013.

U okviru kampanje obilježavanja 28. januara, Evropskog dana zaštite podataka o ličnosti, Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je juče u gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici upriličila predavanje za učenike te škole na temu: „Zaštita ličnih podataka - privatnost na Internetu“. 

Predavanje su otvorili čelnici Agencije i to: Predsjednik Savjeta, g. Šefko Crnovršanin, član Savjeta g. Radenko Lacmanović i direktor Agencije, g. Bojan Obrenović kao i direktor gimnazije, g. Radiša Šćekić. Predavači su bili zaposleni u Agenciji – savjetnice, Mirjana Perišić, Ljiljana Brajović i Biljana Božić.

Posebna pažnja je posvećena upoznavanju djece sa zaštitom ličnih podataka na društvenim mrežama, mogućnostima zloupotrebe i mehanizmima zaštite privatnosti. U okviru prezentacije prikazani su i kratki video zapisi sa tematikom zaštite privatnosti. Uz to, prisutni đaci su ispunili upitnik o tome u kojoj mjeri su upoznati sa zaštitom ličnih podataka.

Ovim putem, Agencija nastavlja svoju kampanju podizanja nivoa svijesti o značaju zaštite podataka o ličnosti koja je ovog puta bila usmjerena na djecu srednjoškolskog uzrasta. Takođe, na ovaj način Agencija izražava otvorenost za saradnju sa svim subjektima u društvu.


Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka podnijeće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Dnevnih novina „Dan“, NVO „MANS“ i Dnevnog lista „POBJEDA“ zbog kršenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U Dnevnim novinama „DAN“ od srijede 19. septembra 2012.godine na str. 2 - 4, pod naslovom: Mans otkrio teške zloupotrebe u biračkom spisku uoči izbora 14.oktobra „ Na dva mjesta glasa 290 birača“ , objavljen je spisak „duplih glasača“ koji sadrži podatke kao što su: opština, JMBG, prezime, ime i adresa lica. Svi podaci za 290 lica su objavljeni u cjelosti čime je prekršeno više odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Na internet stranici www.dan.co.me u sklopu istoimenog teksta objavljeni su navedeni lični podaci nekoliko osoba. 

Takođe, uvidom u sajt www.mans.co.me je utvrđeno da su na istom u okviru Saopštenja za javnost „Neažurni birački spiskovi“ od 19.09.2012.godine pod naslovima: „Spisak lica bez matičnog broja“, „Duplikati u biračkom spisku“, „Spisak lica sa imenom i adresom a različiti matični broj“ objavljeni podaci birača: opština, JMBG, prezime, ime i adresa lica. 

Agencija za zaštitu ličnih podataka je uputila Reagovanje Dnevnim novinama „Dan“ i NVO „Mans“ kojim je zatraženo uklanjanje podataka sa sajta u cilju sprečavanja zloupotrebe istih.

U skladu sa nadležnostima, Agencija će izvršiti nadzor kojim će utvrditi na koji način se obrađuju (koriste, ažuriraju i da li su tačni i potpuni) lični podaci u Centralnom biračkom spisku. 

Dnevni list „Pobjeda“ je 24.avgusta 2012.godine objavio Reagovanje na tvrdnje Janka Vučinića na tekst „ Ko je nesoj?“ i pri tom javno plasirao skeniranu Zdravstvenu knjižicu obveznika-regruta,vojnika (mornara) , pitomca ŠRO i vojnog obveznika izdatu od strane Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu-Sanitetska uprava ( Obrazac SnSl-6 ), koja spada u posebnu kategoriju ličnih podataka i na taj način grubo prekršio član 13 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim putem apelujemo na medije, političke partije i druge subjekte da u vrijeme predizborne kampanje vode računa o zaštiti ličnih podataka birača te da , shodno članu 2 stav 1 Zakona, lične podatke obrađuju na pošten i zakonit način.


Saopštenje za javnost
14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i NVO „ Institut Alternativa “ su dana 7.septembra 2012.godine zaključili Memorandum o budućoj saradnji. 

Potpisivanjem ovog dokumenta nastavlja se uspešna saradnja Agencije i NVO Instituta alternativa u zajedničkom cilju podizanja nivoa svijesti o značaju prava na zaštitu ličnih podataka. 

Strane potpisnice ovog Memoranduma će obezbjediti redovno i blagovremeno informisanje u vezi sa aktivnostima u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Ukoliko zajednički ocijene potrebu, organizovaće okrugle stolove i druge skupove usmjerene ka promovisanju prava na zaštitu podataka o ličnosti. 

Potpisnice ovog Memoranduma će sarađivati na planiranju, osmišljavanju i sprovođenju projekata od zajedničnog interesa.