background-image-1 background-image-2 background-image-3

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore razmotrio Posebni izvještaj Agencije
14.12.2012.

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, na sjednici održanoj dana 15.09.2011.godine, razmotrio je Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine, koji je, shodno Zaključku Skupštine, podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Nakon uvodnih napomena predstavnika predlagača i veoma konstruktivne rasprave u kojoj su učestvovali članovi Odbora, Odbor je sa devet glasova „za“ i dva „uzdržana“ podržao Poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori sa pregledom sprovedenih aktivnosti na implementaciji Zakona i poboljšanju stanja u oblasti zaštite ličnih podataka za period od 1. januara do 1. jula 2011. godine.


Obavještenje rukovaocima zbirki ličnih podataka
14.12.2012.

Agencija za zaštitu ličnih podatka je osnovana kao nadzorni organ za primjenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. list CG br. 79/08 i 70/09), a u vršenju poslova iz svog djelokruga Agencija je samostalna i nezavisna. Po ovom Zakonu obavezni su da postupaju državni organi, organ državne uprave, organ lokalne samouprave i lokalne uprave, privredno društvo i drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori. Osnovna uloga Agencije je da vrši nadzor nad zaštitom ličnih podataka u skladu sa ovim zakonom.

Opširnije...

Sastanak za zamjenikom ambasadora Njemačke
14.12.2012.

/docs/naslovna/2012-12-14-sastanak-sa-amb/ambasada.jpg

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bojan Obrenović je dana 12.septembra 2012.godine primio zamjenika ambasadora Njemačke u Crnoj Gori g.dina Olafa Poeschke. G.din Poeschke je istakao da je prije desetak dana započeo sa radom na mjestu zamjenika ambasadora i da je imajući u vidu značaj oblasti zaštite ličnih podataka u Njemačkoj, ocijenio da je Agencija jedna od adresa sa kojom je zbog značaja njenog rada potrebno uspostaviti bližu saradnju.

Opširnije...

Regionalna Konferencija "Pristup informacijama i zaštita ličnih podataka" Budva, 04.-05.10.2012.godine
14.12.2012.

Dvodnevna Regionalna Konferencija „Pristup informacijama i zaštita ličnih podataka“ u organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka Crne Gore održana je u Budvi 04. i 05.oktobra 2012.godine.

Konferenciju su otvorili predsjednik Savjeta Agencije -Šefko Crnovršanin i Alberto Kamarata -predstavnik Delegacije EU u CG.

Opširnije...