background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost, 30.04.2014
30.04.2014.

U okviru sprovođenja TAIEX programa održana obuka na temu: “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”

 

U posjeti Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama 29.04.2014. godine boravila je ekspertska misija koju su činili Aleksander Kašumov iz Bugarske i Kristina Kotnik-Suman iz Slovenije. Posjeta je organizovana u okviru sprovođenja TAIEX programa, koji obuhvata obuke zaposlenih u Agenciji i organima državne uprave, a tema razgovora je bila “Međunarodni standardi i praksa u oblasti slobodnog pristupa informacijama”.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 11.04.2014
11.04.2014.

Potpisan Memorandum o saradnji sa Komisijom za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja Republike Makedonije

 

U organizaciji Direktorata za zaštitu ličnih podataka Makedonije (DPDP), 2. i 3. aprila 2014. godine, u Skoplju,  održana je 16. Konferencija organa za zaštitu podataka iz Centralne i Istočne Evrope. U radu Konferencije, osim domaćina, učestvovali su predstavnici Gruzije, Albanije, Slovačke, Slovenije, Poljske, Bugarske, Češke, Srbije, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Moldavije i Crne Gore, kao i predstavnik Savjeta Evropske Unije.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 14.06.2013
14.06.2013.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama će postupiti po preporukama DRI datih u okviru Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2012. godinu

 

Na bazi sprovedene revizije i utvrđenog činjeničnog stanja Državna revizorska institucija (DRI) je dala pozitivno mišljenje na tačnost Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za 2012. godinu.

 

Zbog utvrđenih odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, Zakona o radu, Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru kao i konstatovanih nedostataka u evidentiranju imovine, nadležni Kolegijum je izrazio uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonskim i drugim propisima.

Opširnije...

Saopštenje za javnost, 12.06.2013
12.06.2013.

U cilju unapređenja zaštite prava potrošača u pogledu obrade ličnih podataka Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama uputila je Inicijative za izmjenu člana 37 Zakona o centralnoj banci kao i člana 2 stav 2 Uredbe Vlade Crne Gore o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo.

Predmetne inicijative su u prilogu Saopštenja.


Saopštenje za javnost, 12.06.2013
12.06.2013.

Uprava za nekretnine CG postupila po Zapisniku Agencije i otklonila nepravilnosti u pogledu obrade ličnih podataka imaoca prava na nepokretnosti na način što se na internet stranici www.uzn.me više ne prikazuju podaci koji se odnose na JMBG i adresu.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je izvršila inspekcijski nadzor kod Uprave za nekretnine Crne Gore koji je završen dana 25.02.2013.godine.

Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru, između ostalog, ukazano je i na sljedeće:

„ Osnovni problem, vezano za objavljivanje ličnih podataka iz Registra korisnika podataka i imaoca prava na nepokretnosti se tiče obima podataka imaoca prava na nepokretnosti na intrnet stranici. Naime, internet pretragom po broju lista nepokretnosti, i broju parcele za stambene zgrade, osim vlasnika pojedinih stambenih jedinica može se vidjeti JMBG svakog vlasnika ponaosob, što u suštini može biti osnov za njegovu dalju zloupotrebu.

Opširnije...