background-image-1 background-image-2 background-image-3

Saopštenje za javnost
09.09.2022.

Saradnja Agencije i Savjeta Evrope


    U prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama danas je održan sastanak predstavnika Agencije i Savjeta Evrope. Sastanku su prisustvovali predsjednik Savjeta Agencije Željko Rutović, član Savjeta Zoran Vujičić, direktor Agencije Ivan Medojević, pomoćnik direktora Sabahudin Delić i projektni menadžer Savjeta Evrope Boris Ristović.
Zajednička konstatacija učesnika sastanka je da saradnja između Agencije i Savjeta Evrope treba biti u narednom periodu intezivirana, sa ciljem uzajamne podrške u realizaciji projekata koji se tiču promocije i zaštite ličnih podataka i prava na slobodan pristup informacijama, u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i praksom Evropskog suda za ljudska prava. 
Učesnici su posebno akcentovali izazove u daljoj primjeni međunarodnih standarda i evropskog pravnog okvira kroz donošenje novih zakonskih rješenja u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama. Takođe, istaknuto je da će u primjeni novih propisa od izuzetne važnosti biti edukacija i stručno usavršavanje kako zaposlenih u Agenciji, tako i svih drugih društvenih aktera.
    S obzirom na činjenicu rapidnog razvoja tehnike i tehnologije, sve veće konzumacije interneta i društvenih mreža, te razumjevanja i implementacije algoritama i vještačke inteligencije i njihove upotrebe i izazova u odnosu na privatnost, pitanja su kojima će Savjet Evrope i Agencija pokloniti posebnu pažnju. 


Preporuka Savjeta Agencije
02.09.2022.

Povodom kontinuiranih sajber napada kojima je Crna Gora ovih dana izložena, polazeći od svojih nadležnosti i uloge u sistemu, Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, na sjednici održanoj dana 01.09.2022. godine, upućuje 

                                                           

                                                                    PREPORUKU 

 

državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima, koji vrše obradu ličnih podataka

Opširnije...

Saopštenje za javnost
29.08.2022.

Savjet Agencije donio je odluku da se stavi van snage Mišljenje Savjeta Agencije sačinjeno po zahtjevu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti broj: 01-11-2261-1/20 od 21.03.2020. godine, po kojem javno objavljivanje ličnog imena i mjesta boravka lica koja se nalaze u samoizolaciji, prema rješenju sanitarne inspekcije, a u cilju zaštite javnog zdravlja, nije u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Na osnovu datog Mišljenja, Nacionalo koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je donijelo Odluku o objavljivanju imena lica u samoizolaciji broj: 8-501-/20-129 od 21.03.2020. godine, koju je Ustavni sud Crne Gore ukinuo svojom Odlukom U-II broj: 22/20 od 23.07.202. godine (,,Službeni liste Crne Gore,, broj: 085/20 od 14.08.2020. godine).
Mišljenje Savjeta broj: 01-11-2261-1/20 od 21.03.2020. godine će se ukoloniti sa sajta Agencije.

Opširnije...

Održana konstitutivna sjednica Savjeta Agencije u novom sastavu
12.08.2022.

Danas, 12.08.2022. godine u prostorijama Agencije za zaštitu ličnih podataka
i slobodan pristup informacijama održana je konstitutivna sjednica Savjeta Agencije
u novom sastavu.
Sjednici Savjeta Agencije prisustvovali su predsjednik Savjeta Agencije Željko
Rutović, članovi Savjeta Zoran Vujičić i Muhamed Gjokaj, direktor Agencije Ivan
Medojević i pomoćnik direktora Sabahudin Delić.
Tema konstitutivne sjednice Savjeta Agencije, kojom je predsjedavao
predsjednik Željko Rutović, bila je utvrđivanje dalje dinamike i načina rada Savjeta.
Predsjednik i članovi Savjeta su istakli da će ustavnost i zakonitost biti osnov i načelo
u njihovom daljem radu, uz zalaganje za jačenje administrativnih kapaciteta Agencije
i njenom proaktivnom djelovanju.


Saopštenje za javnost
25.02.2022.

Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama je danas, 25.02.2022. godine, zaprimila anonimnu inicijativu za pokretanje postupka nadzora u Ministarstvu ekonomskog razvoja. Anonimni podnosilac inicijative navodi da se u Ministarstvu ekonomskog razvoja na nezakonit način obrađuju lični podaci zaposlenih na način da je pristup personalnim dosijeima zaposlenih omogućen neovlašćenim licima, bez saglasnosti zaposlenih.